DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 23

5.9 Kredse med lige numre vælger formand, medlem til ordensudvalget og bestyrelses- medlem til Initiativfonden i lige år. Kasserer og næstformand vælges i ulige år. 5.10 Hvis kredsformanden fratræder eller får varigt forfald i en valgperiode, indtræder næstformanden som konstitueret kredsformand frem til næste ordinære kredsgeneral- forsamling. 5.11 Kredsrådet skal vælge et medlem til DcH’s Ordensudvalg i henhold til landsforeningens vedtægter punkt 8.7. Dette medlem skal være en respekteret person i DcH med et bredt kendskab til foreningens virke og forhold. Ordensudvalgets medlem er ikke medlem af kredsbestyrelsen. 6. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling 6.1 Bestyrelsen eller et flertal af kredsrådet kan kræve, at der afholdes ekstraordinær ge- neralforsamling. 6.2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst to ugers for- udgående varsel. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal ved- lægges indkaldelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt se- nest fire uger efter, at kredsformanden er orienteret om, at ekstraordinær general- forsamling kræves afholdt vedlagt dokumentation for, at betingelserne for kravet er opfyldt. 6.3 Beslutninger og afgørelser træffes efter reglerne i vedtægternes punkt 5. 7. Økonomi 7.1 Kredsrådets regnskabsperiode følger kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest 1. februar. 7.3 Regnskab, bilag mm. skal opbevares i mindst fem år efter godkendelse. 7.4 Alle hverv under kredsrådet er ulønnede. Af kredsens midler kan der gives fri rejse og diæter til repræsentation i kredsens og hundesagens tjeneste. 8. Ophør 8.1 Kredsene kan kun nedlægges, hvis landsforeningens landsmøde træffer beslutning herom. Beslutning kræver flertal, svarende til vedtægtsændringer i hen- hold til landsforeningens vedtægter. ---o0o--- 22 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening