DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 19

19.3 En karantæne kan ankes til Ordensudvalget af det berørte medlem. Om proceduren for idømmelse af karantæne, virkningerne af denne og proceduren ved anke henvises til DcH Håndbogen 19.4 Ønsker lokalforeningen et medlem idømt en hårdere sanktion, skal sagen rejses som en disciplinærsag for ordensudvalget. 20 Sanktioner i konkurrencer. 20.1 Ved en konkurrence afholdt i DcH, kan en deltager diskvalificeres i konkurrencen jf. regler i konkurrenceprogrammerne. 20.2 En diskvalifikation medfører med øjeblikkelig virkning karantæne for deltageren inden- for konkurrenceaktiviteter i DcH. Første gang en deltager diskvalificeres, er karantænen 30 dage. Anden gang en deltager diskvalificeres, er karantænen 60 dage. Tredje gang en deltager diskvalificeres medfører det, udover en karantæne på 60 dage, at landsforeningens konkurrenceudvalg er berettiget til at indbringe sagen for DcHs Ordensudvalg efter reglerne om disciplinærsager. 20.3 Om proceduren for diskvalifikation, virkningerne af denne og konkurrencedeltagerens mulighed for anke henvises til DcH Håndbogen. 21 Disciplinærsager. 21.1 Disciplinærsager kan rejses af en lokalforening, en kredsbestyrelse, landsforeningens faste udvalg eller af hovedbestyrelsen til afgørelse i ordensudvalget. Ordensudvalget kan ikke rejse en sag af egen drift. 21.2 Ordensudvalget kan idømme et medlem en sanktion, såfremt vedkommende: • overskrider lokalforeningens, kredsrådets eller landsforeningens vedtægter og reg- ler. • dokumenteret har modarbejdet og skadet foreningens formål og interesser. • gør sig skyldig i uvederhæftig omgang med lokalforeningens, kredsens eller lands- foreningens midler. • gør sig skyldig i et sådant forhold, at det må antages at kunne nedsætte foreningen eller dens medlemmers agtelse i det almindelige omdømme. 21.3 Ordensudvalget kan idømme en af følgende sanktioner: • Misbilligelse • Advarsel • Aktivitetsbestemt karantæne • Tidsbegrænset karantæne • Eksklusion 21.4 Om proceduren for idømmelse af sanktioner og virkningerne af disse henvises til DcH Håndbogen. 21.5 Et medlem kan ikke, ved at melde sig ud af lokalforeningen unddrage sig sanktioner, vedkommende er blevet eller bliver idømt som følge af forhold, der er opstået inden udmeldelsen. 18 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening