DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 167

Ophør som eftersøger Medlemskab af Eftersøgningstjenesten ophører hvis: • Eftersøgeren selv fremsætter ønske om at blive slettet. • Hvis eftersøgningshunden ikke længere, af f.eks. helbredsmæssige grunde, kan udføre opgaverne • Eftersøgere melder sig ud/ikke fornyer sit medlemskab af en DcH-lokalforening. Lokal- foreningen skal hurtigst muligt give Eftersøgningsudvalget besked derom, dette ved, at lokalforeningsformanden senest 15. januar melder status ind til formanden for Eftersøg- ningsudvalget, på sine registrerede eftersøgere • Eftersøgeren ikke opfylder sin indrapporteringspligt. • Hvis der findes dokumentation for at eftersøgeren udfører sit hverv på en sådan måde, at det miskrediterer eftersøgningstjenesten/DcH generelt. • Eftersøgeren udelukkes af DcH i henhold til landsforeningens vedtægters afsnit vedr. disciplinærsager Overflytning af medlemskab til anden lokalforening i DcH medfører ikke ophør som eftersøger. Men pågældende eftersøger skal via den tilflyttede forenings bestyrelse melde skifte til Efter- søgningsudvalget med angivelse af relevante nye oplysninger, nyt medlemsnummer og even- tuelt adresseskift, herunder også e-mail, hvis denne skiftes. MEDLEMSKAB AF DcH’s EFTERSØGNINGSTJENESTE Medlemskabet af tjenesten er tilknyttet hunden. Når hunden ikke mere er tjenlig til/evner akti- viteten, udtræder både hund og fører af Eftersøgningstjenesten. En fornyet optagelse af fører med en ny hund følger de sædvanlige regler for optagelse i tjene- sten. Dispensationer kan alene gives af udvalget for DcH’s Eftersøgningstjeneste 166 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening