DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 165

Orientering nr. 143 Eftersøgningsudvalget februar 2016 Eftersøgernes forudsætninger Eftersøgningstjenestens udbredelse og dækning. Der tilstræbes 1. Et landsdækkende korps af eftersøgere på ca. 150 stk. 2. at der ikke, for nogen kunde, er mere en ca. 25 km, til nærmeste eftersøger. Er der flere eftersøgere i et lokalområde end der er behov for, kommer indstillede på venteli- ste. Rekruttering af medlemmer til DcH’s Eftersøgningstjeneste. Medlemskab af DcH’s Eftersøgningstjeneste opnås kun efter indstilling fra lokalforeningsbesty- relsen. Indstilling fra en lokalforeningsbestyrelse giver ikke direkte adgang til optagelse i tjenesten. Ingen kan melde sig ind i DcH’s Eftersøgningstjeneste idet medlemmer kun optages kun efter indstilling fra lokalforeningsbestyrelsen. I undtagelsestilfælde kan Eftersøgningsudvalget godkende et medlemskab, uden en lokalfor- enings godkendelse, men kun efter først at have hørt begge parter i sagen. For at blive medlem af Eftersøgningstjenesten, skal følgende minimumskrav opfyldes: 1. Eftersøgeren skal være medlem af DcH. 2. Eftersøgeren skal godkendes af lokalforeningens bestyrelse. 3. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren har den fornødne grundlæggende er- faring i næsearbejde. 4. Eftersøgeren skal have gennemgået Eftersøgningstjenestens grunduddannelse (1 week- end). 5. Eftersøgeren og lokalforeningen har ansvaret for, at der sker framelding som eftersøger når man ikke længere står til rådighed. Eftersøgningsudvalget kan afvise en indstillet eftersøger hvis det, på grundkurset, skønnes at vedkommende ekvipage ikke lever op til udvalgets forventninger. Konkurrenceudvalget og Nordisk udvalg bistår Eftersøgningstjenesten med at informere kon- kurrencedeltage-re om muligheden for medlemskab af DcH’s Eftersøgningstjeneste. Kontakt til eftersøgerne Tilkaldelse af eftersøgere foregår typisk via Eftersøgningstjenestens vagttelefon, eller DcH’s sekretariat, som har en aktuel oversigt over alle eftersøgere. Ved kontakt henvises til nærme- ste (geografisk) eftersøger via telefon. Kunden kontakter herefter den enkelte eftersøger. Det er til enhver tid eftersøgeren der beslutter om man vil påtage sig en tildelt opgave. Afslår eftersøgeren at påtage sig en opgave skal kunden henvises til, igen at ringe Eftersøgningstje- nestens vagttelefon, eller DcH’s sekretariat for nye henvisninger. Alle DcH-lokalforeninger, der har medlemmer i Eftersøgningstjenesten, er markeret på lands- foreningens hjemmeside med et "E". 164 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening