DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 156

Orientering nr. 122 Ungdomsudvalget januar 2004 Politik mod pædofili DcH skal, i lighed med andre idrætsforeninger, sikre såvel børn og unge, deres forældre og vore instruktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer bedst muligt mod pædofili. Ungdomsudvalget anbefaler derfor følgende: • • • • • Sørg for at have klare normer for hvordan man omgås hinanden (eksempelvis bør man undgå sjofle kommentarer, have respekt for børnenes blufærdighed og nye ledere bør ikke have eneansvar for en gruppe børn). Sørg for at have klare og kendte aftaler om, hvor man som forældre, barn, leder og træner m.fl. henvender sig, hvis der er problemer (det kan f.eks. være lokalforeningens formand eller et andet medlem af bestyrelsen med særlig viden indenfor netop dette område). Sørg for at have en beredskabsplan for, hvad man gør, hvis der opstår en kritisk situation. Kontakt formanden eller en anden fra bestyrelsen. Skaf overblik over sagen, underret forældrene og kontakt politiet og foretag anmeldelse mm. Politiet kan også vejlede om, hvad man bør være opmærksom på før en politianmeldelse, og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt. Sørg eventuelt for at trænere m.fl. som har kontakt med børnene, giver deres skriftlige samtykke til, at lokalforeningens formand sender en forespørgsel til Det Centrale Krimi- nalregister. Politiet giver et af to mulige svar. Enten at der findes anmærkninger om den pågældende eller at der intet er registreret. Alle oplysninger fra politiet er fortrolige og må ikke videregives af lokalforeningens formand eller andre. Yderligere oplysninger og forslag til politikker på området findes på internetadressen: www.dgi.dk, hvor Danske Gymnastik og Idrætsforeninger har et meget fint og fyldestgø- rende materiale om pædofili. Relevant lovmateriale kan findes i: • • • Lov om social service (§ 36 – underretningspligt) Straffeloven (§§ 210, 222, 223, 224, 225, 232 og 235) Kriminalregistret – bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af person- oplysninger i Det Centrale Kriminalregister (§ 36 – pædofiliattester) Hensigt Det er hensigten med denne politik at sende et signal om, at forældre naturligvis kan være trygge ved at overlade deres børn til os i DcH. Det skal kraftigt understreges at denne politik ikke er et udtryk for mistillid til alle vore frivillige ledere. Det skal tværtimod betragtes som en hjælp og støtte til DcH’s frivillige ledere, at der er en klar politik på området. 155 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening