DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 149

Økonomi Udgifter til kørsel i forbindelse med besøg i klientens hjem afregner konsulenten selv med den pågældende klient, afregnes efter statens højeste takst. Kørsel til en klient på egen lokalforenings træningsplads er at regne for normal kørsel indenfor foreningens rammer og afregnes ikke. Kørsel til anden lokalforenings træningsplads betales af den pågældende lokalforening/klient. Udgifter til øvrige tiltag/synlighed som belaster udvalgets budget skal godkendes af konsulent- udvalget forinden de afholdes. Bilag skal vedlægges afregningsformular. Deltagelse i årsmøder og efteruddannelse Deltagelse i årsmøder/efteruddannelse er obligatoriske, som minimum accepteres deltagelse hvert andet år. Konsulentudvalget kan dispensere hvis der foreligger tungtvejende grunde til manglende delta- gelse. Orlov som konsulent En konsulent kan søge orlov i en periode på op til 2 år. Ophør som konsulent Hvis konsulenten 1. Selv fremsætter ønske om at blive slettet. 2. Ikke længere er medlem af en DcH-lokalforening. 3. Ikke deltager i årsmøder/efteruddannelse, som anført ovenfor. 4. Er inaktiv i lokalområdet/lokalforeningen 5. Ikke opfylder sin indrapporteringspligt på onlinesystemet. 6. Udfører sit hverv på en sådan måde, at det miskrediterer konsulenttjenesten/DcH gene- relt. 7. Udelukkes af DcH af disciplinære årsager. Genoptagelse som konsulent Ønsker en tidligere konsulent, der har holdt mere end 2 års pause, at genindtræde i konsulent- tjenesten kan det kun ske ved at ansøgeren består en skriftlig prøve stillet af konsulentudval- get, svarende til eksamensopgaven for nye konsulenter. 148 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening