DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 148

Orientering nr. 113 konsulentudvalget marts 2018 Konsulenter Forudsætningen En konsulent skal: • Gennemføre uddannelsen som DcH’s adfærdskonsulent. • Have interesse og erfaring i arbejdet med hunde og hundeproblemer. • Kunne tale med folk om deres hundeproblemer. • Være i stand til gennem iagttagelse og analyse at stille den rigtige problemdiagnose. • Handle og agere ud fra de Etiske regler for DcHs konsulenter orientering nr. 111 • Skal kunne afsætte råderum og have fysisk formåen til at løse opgaver og ajourføre sin viden som adfærdskonsulent i DcH. Arbejdsområder Omfatter blandt andet: 1. Være synlig i lokalområdet/foreningen f.eks. ved en regelmæssig tilstedeværelse på træningspladsen, f.eks. ved at bidrage med information om adfærdsrelaterede emner i forbindelse med opstart af nye hold, medlemsaktiviteter o. lign. 2. Hjælpe de af lokalforeningens medlemmer som har adfærdsproblemer. 3. Yde råd og vejledning om generel hundeadfærd til andre lokalforeninger der måtte øn- ske det. 4. Yder råd og vejledning til alle hundeejere, som henvender sig med deres hunds ad- færdsproblemer evt. ved hjemmebesøg. Hjælpen skal ydes uden hensyntagen til om hundeejeren er medlem af DcH eller ikke. Rapportering Hver gang en konsulent har været i kontakt med en klient, telefonisk, ved besøg i klientens hjem, på lokalforeningens træningsplads, eller på anden måde, skal det registreres i onlinesy- stemet. Det er af største betydning at denne registrering foretages løbende, da registreringen bruges til at se konsulenternes aktivitetsniveau som danner grundlag for kommende års budgetter og mulighed for grunduddannelse. Ved manglende registrering i et kalenderår tager konsulentudvalget kontakt med kredskonsu- lenten, der undersøger omstændighederne. Hvis forholdet ikke bringes i orden i løbet af 2. år slettes konsulenten uden yderligere varsel. Slettelsen skal meddeles konsulenten, kredskonsu- lenten, lokalforeningen, samt kredsbestyrelsen. Forsikring Konsulenterne er dækket af DcH’s ansvars- og arbejdsskadeforsikring, når de er på arbejde som konsulent, såfremt anden forsikring ikke dækker. Skadesanmeldelser rekvireres hos DcH’s sekretariat. 147 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening