DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 14

det pågældende landsmøde. 8.4 Valget af menige udvalgsmedlemmer træffes af hovedbestyrelsen i forening med den af landsmødet valgte udvalgsformand. Det skal tilstræbes, at flest mulige kredse og lokalforeninger repræsenteres i udvalgene, såfremt kandidaterne har de fornødne kompetencer. Hvert udvalg består af minimum tre og maksimum seks medlemmer, inklusive for- manden. Valgperioden er på to år og følger udvalgsformandens valgperiode. Fratræder et udvalgsmedlem i valgperioden, kan hovedbestyrelsen i samarbejde med udvalgsformanden udpege et nyt udvalgsmedlem, der indtræder for den resterende valgperiode. 8.5 Hovedbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et ad hoc-udvalg, såfremt hovedbesty- relsen finder det formålstjenligt, at en opgave løses i et udvalg udenfor hovedbestyrel- sen. Det påhviler hovedbestyrelsen at definere formålet med ad hoc-udvalget, udvalgets arbejdsopgaver og tidshorisonten for udvalgets beståen. 8.6 Samtlige udvalg refererer til hovedbestyrelsen og holder løbende hovedbestyrelsen og forretningsføreren orienteret om udvalgets arbejde. Hovedbestyrelsen har ret til at lade en repræsentant fra hovedbestyrelsen deltage i udvalgsmøder, hvor repræsentanten dog ikke har stemmeret. 8.7 Ordensudvalget består af 1 medlem fra hver af landets 6 kredse. Medlemmernes funk- tionsperiode er 2 år, og de vælges af de respektive kredsråd. Kredse med lige num- mer vælger ordensudvalgsmedlemmer i lige år, mens kredse med ulige numre vælger ordensudvalgsmedlemmer i ulige år. 9. Forretningsfører 9.1 Hovedbestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at forestå den daglige ledelse af landsforeningens virke. Forretningsførerens aflønning er ikke underlagt ved- tægternes punkt 5. 9.2 Forretningsføreren forestår den administrative ledelse af landsforeningen og fremstår som kontaktperson ved henvendelser til landsforeningen. 9.3 Forretningsføreren skal deltage i hovedbestyrelsesmøder og andre relevante udvalgs- møder, men har dog ikke har stemmeret. 9.4 Er der ikke ansat en forretningsfører, udøves de pligter og rettigheder, der er tillagt forretningsføreren i disse vedtægter, af hovedbestyrelsen. 10. Kredse 10.1 Landet er inddelt i seks kredse med følgende geografiske afgrænsninger. 10.1.1 Kreds 1 Dækker Nordjylland. 13 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening