DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 138

Orientering nr. 94 Agilityudvalget januar 2009 Protester og klager ved agilitykonkurrencer 1.00 formål og anvendelse Formål & anvendelse: Denne procedure har til formål at sikre en hurtig, smidig og retfærdig behandling af protester og klager. 2.00 Procedure ved indgivelse af protest/klage. 1. Enhver afgørelse, der er truffet af en dommer ved en konkurrence i henhold til konkurren- ceprogrammet i agility, kan påklages til agilityudvalget. 2. Konkurrencedeltagere, dommere og konkurrenceledelse kan indgive protest / klage. Konkurrencedeltagere kan kun indgive protest/klage over egen bedømmelse af et gen- nemløb eller oplevelse. Konkurrenceledelsen kan dog ikke indgive protest/klage over dommerens bedømmelse af et gennemløb. 3. Protesten/klagen skal indgives på agilityudvalgets blanket (blanket kan findes på DcH’s hjemmeside under agilityudvalget). Fornøden beskrivelse og dokumentation vedlægges. Papirerne sendes til agilityudvalgets formand, senest 8 dage efter konkurrencedagen. 4. Protesten/klagen sendes senest 8 dage efter modtagelsen til høring hos den dommer, pro- testen/klagen er rettet imod. Dommeren tilbagesender sine kommentarer senest 8 dage efter modtagelse. 5. Udvalgets klageansvarlig videresender det indsamlede protest/klagematriale, som orien- tering til de øvrige medlemmer i udvalget, senest 14 dage efter modtagelsen fra domme- ren. 6. Agilityudvalget træffer den endelige afgørelse/konklusion, som skal foreligge senest på det førstkommende udvalgsmøde efter modtagelse af klagen/protesten. Udvalgets afgørelse er endelig. Afgørelsen meddeles sagens parter senest 14 dage efter behandlingen. Danmarksmesterskaberne i agility 1. Ved Danmarksmesterskaberne indgives en protest/klage på stedet, så hurtigt som muligt efter gennemløbets afslutning. 2. Agilityudvalget behandler den straks, og den endelige afgørelse foreligger inden opråb af resultater, herefter er der ingen protest/klagemulighed. 137 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening