DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 130

Orientering nr. 86 Brugshundeudvalget marts 2019 Aflæggelse af brugsprøver i DcH Prøver der kan aflægges i DcH Lokalforeninger i DcH kan arrangere følgende typer brugsprøver: Spor og Lydighedsprøver: FPr 1-3, UPr1-3 Begynderprøver: B, AB, IGP V Færdselsprøve BH Brugsprøver: IGP 1, 2 og 3. Sporprøver: IFH 1, IFH 2, IGP IFH Udholdenhedsprøve: AD. Prøver Alle brugsprøver eller konkurrencer afholdt i DcH tæller som prøver. Første gang en hund aflægger en prøve, skal den bedømmes af én dommer i alle grupper. Når hunden har bestået prøven, kan den når som helst gentages, dømt af en eller flere dommere. Der kan frit arrangeres brugsprøver i DcH hele året. Det er op til den enkelte lokalforening at tage hensyn til vejrlig, arealer m.m. Prøverne skal afvikles på den arrangerende lokalforenings officielle træningsplads. Skal prøven/konkurrencen afvikles på en anden adresse skal der ligge en skriftlig godkendelse fra brugshundeudvalget. Ved en prøve/konkurrence udpeges en prøveleder, som er ansvarlig for, at det til enhver tid gældende prøveprogram overholdes. Alle prøver i IGP-3 gælder til udtagelse til DKK’s IGP-DM. Alle prøver skal godkendes af brugs- hundeudvalget Konkurrencer Brugshundeudvalget arrangerer hvert år udtagelseskonkurrencer, hvor resultatet gælder til udtagelse til DcH’s DM, DKK’s DM og NM. Datoer og placering offentliggøres på DcH’s hjemme- side under BHU, senest 31. december, gældende for det komne år. Hvis én dommer dømmer hele prøven, kan førstegangsprøver aflægges ved en konkurrence. Konkurrencer skal godkendes af brugshundeudvalget. Adgangskrav til prøver Alle hunde uanset race eller blanding kan aflægge de nævnte prøver i DcH og deltage i DcH’s DM og DcH’s IFH-DM. Kun hunde stambogsført i DKK kan deltage i DKK’s IGP-DM og DKK’s IFH-DM. For at hunden kan aflægge en brugsprøve skal den have et resultathæfte udstedt af en speci- alklub/forening under DKK – samt have en bestået færdselsprøve. Undtaget herfra er begyn- derprøver og AD. DKK registrerer beståede prøver for alle hunde stambogsført i DKK, uanset race. 129 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening