DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 13

8.1.5 Eftersøgningsudvalg Udvalgets formål er at udvide kendskabet til og brugen af DcH's eftersøgningstjeneste i Danmark. 8.1.6 Konkurrenceudvalg Udvalgets formål er at koordinere og udvikle DcH’s eget konkurrenceprogram samt at have det overordnede ansvar for DcH’s DM og Eliteturnering. 8.1.7 Konsulentudvalg Udvalgets formål er at forestå hundeadfærdskonsulenters uddannelse og medvirke til synliggørelse af konsulenttjenesten. 8.1.8 Nordisk Udvalg Udvalgets formål er at varetage administration af DcH's lille nordiske, Nordisk pro- gram og FCI guidelines (Fédération Cynologique Internationale) for International Nor- dic Style Trials, samt Nordisk Komite’s Clarifications af FCI’s guidelines for nordic style. Udvalget er ansvarlig for afvikling af Nordisk DM og Nordisk Mesterskab (NOM) i Danmark. 8.1.9 Rallyudvalg Udvalgets formål er at varetage rallysportens udvikling i DcH. 8.1.10 Redaktionsudvalg Udvalgets formål er at skrive og redigere landsforeningens medlemsblad. 8.1.11 Uddannelsesudvalg Udvalgets formål er at sikre, at uddannelse af instruktører og kredsinstruktører i DcH følger den nyeste viden om hundes udvikling, adfærd og indlæringsprincipper. 8.1.12 Ungdomsudvalg Udvalgets formål er at udbrede kendskabet til og synliggøre ungdomsarbejdet i DcH. 8.2 Forretningsføreren udsender senest 1. december en indstillingsliste for kandidater til udvalgsmedlemmer, herunder til posterne som udvalgsformænd til samtlige lokalfor- eninger samt medlemmer af hovedbestyrelsen. Det skal fremgå af indstillingslisten, at kandidater skal sende deres kandidatur til for- retningsføreren, så det er denne i hænde senest 15. januar. Sammen med indstillin- gen til udvalgene kan kandidaten sende en skriftlig præsentation af sig selv og sine visioner for udvalgsarbejdet, hvis dette skal sendes ud sammen med materialet til landsmødet. 8.3 Udvalgsformændene vælges direkte af landsmødet for en funktionsperiode på to år. Formændene for følgende udvalg vælges i ulige år: DcH Bladet, agilityudvalget, kon- kurrenceudvalget, rallyudvalget og uddannelsesudvalget. Formændene for følgende udvalg vælges i lige år: Dommerudvalget, brugshundeud- valget, eftersøgningsudvalget, nordisk udvalg, ungdomsudvalget og konsulentudval- get. Fratræder en udvalgsformand i løbet af en valgperiode, udpeger hovedbestyrelsen en konstitueret formand, der virker indtil førstkommende landsmøde, hvor en ny ud- valgsformand til det pågældende udvalg vælges direkte af landsmødet for den reste- rende valgperiode eller for en ny valgperiode, såfremt formandsposten var til valg på 12 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening