DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 123

En deltager i en/et i DcH afholdt konkurrence/stævne kan udelukkes/diskvalificeres ved kon- kurrencen/stævnet i henhold til landsforeningens vedtægters § 20. Beslutningen om udelukkelse/diskvalifikation, og dermed karantæne, træffes af dommeren og/eller konkurrenceledelsen. DcH’s Konkurrenceudvalg skal underrettes om alle beslutninger om udelukkelse/diskvalifika- tion. Den pågældende, der er besluttet udelukket/diskvalificeret, kan ikke deltage i DcH konkurren- cer/stævner, så længe karantænen varer. Karantænen kan påklages over for DcH’s konkurrenceudvalg af den dømte. Klage skal ske straks og senest 24 timer efter at karantænen er idømt. Klagen har ikke opsættende virkning. Konkurrenceudvalget skal træffe afgørelse i sagen senest 8 dage efter at klagen er modtaget. Såfremt konkurrencedeltageren får medhold i sin klage, bortfalder den resterende periode af karantænen. Konkurrencedeltageren kompenseres ikke for mistede aktiviteter i sagsbehand- lingsperioden. En karantæne, der har været behandlet af DcH’s konkurrenceudvalg, kan ankes til DcH’s or- densudvalg af den dømte. Ordensudvalget afgør, om anken skal have opsættende virkning under behandlingen af ankesagen. Anken skal være indsendt til ordensudvalget senest 30 dage efter den dømtes modtagelse af konkurrenceudvalgets afgørelse. 122 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening