DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 105

Arealers omfang og beskaffenhed De arealer, der stilles til rådighed, skal godkendes af landsforeningens konkurrenceudvalg, dom- merudvalg, brugshundeudvalg, Rallyudvalg og agilityudvalg ved en besigtigelse. Arealerne skal være af et sådant omfang, at der kan deltage 40 C-hunde, 35 B-hunde, 24 A- hunde, 18 Elitehunde, 36 Rallyhunde, 18 IGP-3 hunde, 12 IFH2 hunde og ca. 70-100 agility- hunde fordelt på 3 størrelser: lille-mellem-stor. Samtidig skal de være af en sådan sværheds- grad, at der også er udfordringer for de allerdygtigste hunde i klasserne. Arrangøren skal tilstræbe ens konkurrencevilkår indenfor de enkelte klasser. (Se konkurrence- vejledningen) Sporarealer må ikke anvendes 2 dage i træk. Offentliggørelse i DcH Bladet og på hjemmesiden Den arrangerende lokalforening/kreds skal give detaljerede oplysninger om arrangementet i DcH Bladets augustnummer. Redaktionsfrist er 1. juli. Der skal oplyses om tid og sted for DM, samt adresse til betaling. Desuden oplyses om bestilling af mad, overnatningsmuligheder samt krav om vaccinationer. Der sættes et kort i DcH Bladet med tydelig angivelse af mødested for hundeførere og tilskuere. Oplæg sendes til konkurrenceudvalget senest den 1. juni for godkendelse. Disse oplysninger kan også offentliggøres på landsforeningens hjemmeside. www.dch-dm.dk eller foreningens egen DM hjemmeside. Udvælgelse af dommere Dommerudvalget udtager dommere til Danmarksmesterskaberne og giver disse besked om ud- tagelsen senest den 1. august. Navnene på de udtagne dommere meddeles samtidig arrangøren og konkurrenceudvalget. Der udtages det nødvendige antal dommere, ved DM skal anvendes 2 dommer system, med halvdelen fra den arrangerende kreds, og den anden halvdel fordelt på de øvrige kredse. Program til danmarksmesterskaberne Den arrangerende lokalforening/kreds skal udarbejde og udlevere et program til alle deltagere, dommere og hjælpere. Programmet skal indeholde flg.: • Startnumre i alle klasser. • Hundeførerens navn og lokalforening. • Hundens navn og evt. race. • Tlf. på konkurrenceledelse og andre relevante personer • Plads til notering af resultater. • Dommernes navne med angivelse af de øvelser, de bedømmer. • Kort over konkurrencearealerne med angivelse af klasser/øvelser. Præmier Landsforeningens konkurrenceudvalg anskaffer præmier. Der skal anskaffes max. 3 præmier til hver klasse. Der uddeles 1. præmie ved 4 deltagere, 5. deltager udløser 2. præmie, og 8. deltager udløser 3. præmie. Indgraveringen i præmierne skal følge dette eksempel: DcH DM-2019 104 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening