DcH håndbogen DcH Håndbogen 2019 4 - Page 10

Vedtægter landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening 2018 Vedtægter Danmarks civile Hundeførerforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. I vedtægterne efterfølgende refereret til som landsforeningen. Landsforeningens forkor- telse er DcH. 1.2. Landsforeningens hjemsted og værneting er den til enhver tid værende forretningsfø- rers bopæl. Er der ikke en forretningsfører, er landsforeningens hjemsted og værne- ting den til enhver tid værende landsformands bopæl. 2. Landsforeningens formål 2.1 Landsforeningen er en paraplyorganisation for lokalforeninger med hunde som interes- seområde. Landsforeningen skal samle lokalforeningerne og skabe fælles rammer for deres virke. 2.2 Landsforeningens formål er at fremme anvendelsen af hundes evner og færdigheder til konkurrencesport samt medvirke til fremme og forbedring af hundes vilkår generelt. 3. Medlemmer 3.1. Landsforeningens medlemmer er lokalforeninger med samme formål som landsfor- eningen. 3.2. Optagelse som medlem i landsforeningen kræver hovedbestyrelsens godkendelse. Optagelsen kan nægtes, såfremt der kan fremsættes saglige indsigelser mod den an- søgende lokalforening, herunder, at lokalforeningens virke ikke er i overensstemmelse med landsforeningens formål. 4. Kontingent 4.1 Lokalforeningerne betaler et årligt kontingent til landsforeningen. 4.2 Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på landsmødet for det følgende kalender- år. 4.3 Kontingentet fastsættes som et beløb, som lokalforeningen skal betale pr. medlem i lokalforeningen. 4.4 Kontingentet forfalder til betaling 1. januar med seneste rettidige indbetalingdag er 1. februar. Betaling gælder for kalenderåret, og der ydes ikke refusion for udmeldte medlemmer hos lokalforeningerne i løbet af året, uanset årsagen til udmeldelsen. For nytilkomne medlemmer i lokalforeningerne i løbet af kalenderåret betales kontin- gentet samtidig med indmeldelsen i lokalforeningen. Kontingentet for nytilkomne 9 2019.4 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening