DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 8

Hundeadfærdskonsulenter i DcH - HVAD BRUGES DE TIL? DcH har et net af ca. 80 frivillige, veluddannede hundeadfærdskonsulenter, hvor man kan få råd og vej- ledning om forskellige adfærdsproblemer, man kan have med sin hund. Det er gratis at henvende sig til en DcH-hundeadfærdskonsulent, hvilket gælder alle, såvel DcH-medlemmer som ikke-medlemmer. Hvis problemet ikke kan løses pr. telefon, kan man få besøg af en hundeadfærdskonsulent i hjemmet mod betaling af hundeadfærdskonsulentens kørselsudgifter. AF: JANNA JUHLER, formand for konsulentudvalget, JETTE NYBO ANDERSEN, formand for redaktionen Hvem er det så, der benytter sig af DcH’s hundeadfærdskonsulenter? Hver uge bliver der brugt mange timer på med- lemmer af DcH, der har udfordringer med de- res hunde. Hunde, der eksempelvis har svært ved at være på en træningsplads af forskellige grunde og med forskellige reaktioner, og som så får hjælp af en adfærdskonsulent. Dette gø- res i samarbejde med en instruktør, så hunden får det bedre og ejeren vælger at blive og træ- ne videre i DcH. Det kan også være en kon- kurrencehund, der har/eller har fået forskelli- ge udfordringer i forhold til konkurrencer, der skal have noget hjælp. Derudover bruger hundeadfærdskonsulen- terne også mange timer i folks hjem med de udfordringer, der kan være i hjemmet. For ek- sempel hunde, der ikke kan gå ture uden at være reaktive over for andre hunde, understi- muleringsproblemer, overstimuleringsproble- mer og hunde, der er blevet overfaldet. Man- ge ender med at blive medlem af DcH, da vi anbefaler dem at starte til hundetræning i DcH. Adfærdskonsulenterne bruger også meget tid på undervisning i klubberne, synlighed på forskellige events rundt i Danmark, hundeda- ge i forskellige former, biblioteker, Plantorama og dyrskuer, hvor vi profilerer DcH og alle de aktiviteter som lokalforeningerne kan tilbyde. Hjemmesiden Anden konsulent Hver gang en hundeadfærdskonsulent har haft en opgave, skal der udfyldes en rapport, som giver mulighed for at lave statistik over mange forskellige ting i forhold til de opgaver, de har været kaldt ud til. I 2018 er der indført et nyt rapporteringssystem, hvor det er lidt nemmere statistisk at følge med i, hvilke opga- ver der bliver løst. Hvor er konsulenttjenesten kendt fra? Kunderne bliver i forbindelse med en henven- delse spurgt om, hvor de har fået kendskab til konsulenttjenesten fra. Statistikken viser lidt forskelligt afhængig af om det er det nye eller det gamle system, men begge viser, at hjemme- siden og træningspladserne er det, der giver de fleste henvendelser. Det nye system viser også, at en stor andel er efter henvisning fra andre. Hvilken type problemer kommer kunderne med? Hvad er det så for typiske problemer hunde- ejerne har med deres hunde, som de ønsker at få hjælp til? Forskellige problemtyper ses af ne- denstående tabel. Året er delt op, idet det nye system er indført i løbet af 2018. Af statistikken ses, at rådgivning er langt den største opgave, men også angst, separation Gamle system 2018 Nye system 2018 22,22 % 29,1 % 2,1 % Træningspladser 33,33 % Andet 22,34 % Ukendt/andet 19,95 % Anbefalet af andre Dyrlæge 8 NR. 01 2019 30,58 % og understimulerede hunde er årsager, der gi- ver behov for hjælp. Hvilken hjælp henvises kunderne til? Rigtig mange af henvendelserne fører til en an- befaling, at møde op på en DcH-træningsplads, hvilket giver direkte anledning til nye medlem- mer i foreningen. Mange henvises dog også til specialtræning, hvilket for eksempel kan skyl- des, at hunden ikke er i stand til at fungere på en træningsplads. Mange problemer kan skyl- des at hunden har ondt, hvorfor der også ofte henvises til veterinær behandling. Statistikken viser, at de største problemer findes blandt hanhunde af blandingsracer. Ung- hunde giver størst problemer, dels i teenageal- deren, men også igen når hundene er ved at være voksne i 2 års alderen. Hvorvidt nogen Registrerede propblemtyper Problemer med Lydighed Antal gammelt system (første del af året) 138 Separation 59 Abnorm adfærd 41 Angst 139 Fobier 19 Lyde 34 Urenlighed 21 Stress 159 Understimuleret 138 Overstimuleret Rådgivning 262 14,56 % Bid 19,41 % Aggression 145 Andet 145 6,31 % 18