DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 4

Pepsi med sit bringsel BRINGSEL t a j p e n r e d o m y n DcH indførte i 2010 at man måtte bruge bringsel i stedet for halsgiv- ning i øvelserne rundering, efter- søgning og død genstand. Der har været mange meninger oppe efter at dette tiltag er blevet indført. En af de mest brugte udtagelser er, at det er noget nymoderne pjat og hvad bliver det næste ikke! Som udgangspunkt drejer det sig om, at hunden løber ud og lokaliserer en figurant/ genstand, tager sit bringsel i munden, løber hjem til sin fører, får påmonteret en fem me- ter line, hvorefter hunden leder føreren ud til figuranten/genstanden. Herefter tages linen af - og momentet er slut. Her kan et du se et par små trænings vide- oer af bringsel i eftersøgning optaget af Klaus Sandager: AF: RENÉ BERTELSEN, kredsinstruktør B lot for at få kronologien sat i perspek- tiv så alle ved, hvordan det virkelig hænger sammen. Fra starten af 1. Verdenskrig (1914) blev sanitærhundene fra Røde Kors brugt til at fin- de tilskadekomne ved frontlinjen, og da det ikke skulle vække opsigt i form af halsgivning hos fjenden, brugte man bringsel. Det er dog først 23 år efter 1. Verdenskrig at vores DcH blev stiftet (1937). Så dybest set kan man jo argumentere for, hvad der er det nymoderne i denne sammen- hæng, sagt med et smil på læben. Introduktion til bringsel Alt hvad der er nyt kræver en grundig intro- duktion, for at alle skal kunne forstå, hvad det skal gøre godt for. Vi har jo gennem årene fået indført en del nye tiltag i vores konkurrenceprogram, mar- kering på sporet, den døde genstand, frem- sendelse osv. Bringsel har nu været en del af vores kon- kurrenceprogram i snart ni år og der er stadig en del, som ikke helt forstår princippet. 4 NR. 01 2019 https://www.youtube.com/ watch?v=vaJeZP50oD4 https://www.youtube.com/ watch?v=dnfIB0kz8nM Uanset om man bruger halsgivning eller bringsel drejer det sig jo stadig om det sam- me, at finde og lokalisere en forsvunden per- son eller ting. Der er plusser og minusser ved at vælge noget frem for noget andet, uanset om vi ta- ler bringsel/halsgivning eller samle genstande op på sporet eller ved markering. Hunde, der giver hals, kan komme til at berøre figuranten, da en del ønsker øjenkon- takt med figuranten før de giver hals, eller for- di de rykker tættere på hver gang de gør. Der kan også opstå problemer med at halsgivning ikke er stæk nok pga. manglende drift eller kondi. Bringsel har bestemt også sine udfordrin- ger. Mange oplever blindmarkeringer (hun- den tager sit bringsel uden at have fundet no- get), hunden hænger fast i buske og grene, bringselet springer op, at hunden ikke kan finde tilbage til figuranten/genstanden, eller at bringselet ikke er justeret korrekt, så hun- den ikke kan tage det. Der findes en del hunde, som ikke bryder sig om at skulle løbe ud på egen hånd i et tæt skovareal, opsøge en fremmede person og ef- terfølgende ”skælde ham ud”/kalde på sin fø- rer ved at give hals. Det kræver en del mod for en hund at gøre dette. I flere lande har man vedtaget, at når man træner en hund op til at blive operatio- nel (et liv som tjenestehund), skal man starte dem op med bringsel, hvorefter at de mentalt stærkeste hunde bliver kørt over på halsgiv- ning senere i deres oplæring. Rigtig mange af os, der har stået ude i klub- berne og trænet folks hunde på diverse hold, er sikkert stødt på flere hunde, der slet ikke er modne nok til at skulle kaste sig ud i den- ne runderingsøvelse. Nogen bliver aldrig men- talt stærke nok til det. Her kan bringselet blive et super godt værk- tøj, selv hvalpe kan starte deres indlæring af rundering med bringsel. Et opstartseksempel: Udstyret er i starten blot nogle stykker vand- slange (løsrulle) på ca. 20 centimeter i læng- den, en to meter line og noget god belønning. Hunden løber hen til en siddende person max ti meter væk (gerne inde i trygge omgi- velser). Her bliver den tilbudt vandslangen af figuranten. I det øjeblik, hvor hunden tager imod vandslangen, kalder føreren på hunden. Ved hjemkomst til føreren, klapper man hun- den (ingen mad eller legetøj), så sætter man en to meter line på hunden og siger "vise". I det øjeblik man siger "vise", kalder figuran-