DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 28

PORTRÆT AF ET UDVALG Dommerudvalget - THOMAS RYHAVE Udvalgets formål er, at fastlægge bedømmelsesregler i DcH-programmet samt sikre, at kredsenes dommerudvalg uddanner og efteruddanner dommere inden for DcH-programmet efter de retningslinjer, som dommerudvalget har udstukket AF: THOMAS RYHAVE, formand for dommerudvalget D ette er formålet med udvalget, som beskrevet i håndbogen. Ud over dette har vi mange spændende arbejdsopgaver i lø- bet af året. I samarbejde med konkurrenceudvalget kigger vi hvert år på revidering af programmet. Er der ting, som ikke længere er tidssvarende i forhold til træningsmetoder, måden at lave øvelser på, eller ting som vi i fællesskab med kredsenes dommerudvalg og hundeførere fra det ganske land, mener skal rettes eller laves om? Det- te tager vi med på vores årlige weekend-dommerseminar med vores kredskontakter og dommeruddannere. Her gennemgår vi disse ting og efteruddanner kredskontakter og dommeruddannere i dette, samt i andre bedømmelser og bedømmelsesregler, som vi mener, det skal gøres på landsplan. Det er meningen, at kredskontakterne og dom- meruddannerne tager indholdet fra seminaret med hjem og efteruddanner dommerne hjemme i kredsen på deres år- lige efteruddannelse. Alle dommere har et krav om ef- teruddannelse minimum hvert andet år, samt et mini- mum af konkurrencer, man skal have dømt over en toårig periode. Dette for at opretholde et højt kom- petenceniveau og sikre, at bedømmelserne bli- ver nogenlunde ens i de forskellige kredse. På seminaret taler vi meget om uddannelsen af nye dommere, indhold i pensum, meto- der, materialer og ikke mindst, hvorledes vi kan gøre uddannelsen spændende, så vi kan tiltrække nye, unge kræfter til dommerstanden. Årlige dommerprøver Dette leder automatisk hen til den eller de årlige dommer- prøver, som er weekender, hvor dommeraspiranterne skal til prøve i deres færdig- heder. Hele lørdagen går med at Thomas Ryhave ved landsmøde 2016. Foto Jakob Rasmussen 28 NR. 01 2019