DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 2

AF: JETTE NYBO ANDERSEN, formand for DcH Bladet Nyt år i DcH med aktive hunde NR. 01 | JANUAR 2019 | 81. ÅRGANG Hovedbestyrelsens ansvarshavende Annette Lunau Mail: formand@dch-danmark.dk Redaktør - formand for redaktionen Jette Nybo Andersen Briksbølvej 7, 6705 Esbjerg Ø Telefon 2815 8975 Mail: dch-bladet@dch-danmark.dk Redaktionsmedlemmer Christina Holm Snorom 5, 6760 Ribe Telefon: 2259 2751 Mail: christina.holm@dch-danmark.dk Jakob Rasmussen Egevej 40, 5200 Odense V Telefon 2778 4367 Mail: jr@thebigworld.dk Ekspedition og oplysning om medlemskab Danmarks civile Hundeførerforeningssekretariat Forretningsfører Jan E. Nielsen Anton Berntsens Vej 10, 7182 Bredsten Tlf. 2115 6610 Mail: sekretariatet@dch-danmark.dk Kontortid Se på www.dch-danmark.dk Abonnement Der kan abonneres på DcH Bladet ved indbetaling af kr. 250,- på bankkonto 7590-1776478, mærket Abonnement Annoncesalg Jørn Thomsen Elbo A/S Essen 22, 6000 Kolding www.jto.dk Annoncekonsulent Jan Byskou Direkte tlf. nr.: 2276 7081 E-mail: jan@vendemus.dk Tryk og Layout Jørn Thomsen Elbo A/S DcH Bladet er medlemsblad for Danmarks civile Hundeførerforening. Bladet udkommer medio februar, april, juni, august, oktober og ultimo november. Deadline for stof til DcH Bladet er den 5. i ulige måneder: 02/2019 – 5. marts (udgives medio april) 03/2019 - 5. maj (udgives primo juni) ISSN-nummer 0907 6727 F ørst og fremmest godt nytår til alle så- vel nye som gamle medlemmer af DcH. For mange lokalforeninger er perioden op til jul en stille periode. Der holdes juleferie, både for træning med sin egen hund, men også for træning af diverse hold. I alle sammenhæn- ge er vinteren en tid, hvor der skal samles kræf- ter til et nyt arbejdsår. De første måneder på året starter med gene- ralforsamlinger i januar i lokalforeningerne (dog afholdte nogen lokalforeninger i november/de- cember), i februar i kredsene og i marts lands- foreningen med det årlige landsmøde. Her er der en række poster, der skal besættes. Der er brug for dygtige og flittige mennesker, der har lyst til at være en del af maskinrummet i DcH. Også i år er der udvalg, der mangler frivillige kræfter, hvilket både gælder i vores kredse og i landsudvalgene. Hvordan er det vi får rekrutteret de menne- sker, vi har behov for til at sidde i sådanne ud- valg? Begrebet "Tordenskjolds soldater" stam- mer fra erobringen af Marstrand i 1719, hvor Tordenskjold satte sine soldater til at marchere på kryds og tværs i byen, så en svensk officer fik indtryk af, at styrkerne var langt større, end de faktisk var. Når DcH består af mange Torden- skjolds soldater, risikerer vi, at hæren er for lille og sårbar. Når der er nogen, der falder fra, har vi ingen reserver til at overtage posterne. Eller de reserver der træder til, er nogen der sådan set har meget i forvejen. Eller nogen træder til, for- di de måske synes, de har tiden, men ikke nød- vendigvis engagement og evner. Jeg tror, at vi i lokalforeningerne, skal være bedre til at italesæt- te det arbejde, der foregår i kredsene og i lands- foreningen. Måske kan man gøre det i forbin- delse med Agria-kurserne? Måske kan man gøre arbejdet i kredsene mere konstruktivt; således at det bliver mere attraktivt at deltage i arbejdet, fordi der bliver kortere vej til målet. Man kan måske via kredsarbejdet samarbejde om at løse flere opgaver. Opgaver, der er for store for den enkelte lokalforening, men som er lettere, hvis den løftes i flok. Jeg tænker også, at det enkelte medlem i højere grad skal involvere sig og tage ansvar for de opgaver, man ønsker at have løst. Ønsker man at deltage i konkurrencer hver søn- dag, skal man måske også selv påtage sig opga- ver, der gør det muligt for lokalforeningerne at afvikle disse konkurrencer. Sidder du nu og tænker: ”jeg kunne da godt tænke mig at være i et eller andet udvalg”, så spørg din lokalforeningsformand eller din kreds- formand. Jeg er sikker på, de gerne vil hjælpe dig. Det kan godt være udvalgets poster lige pt. er be- sat, men måske kan man bidrage på anden vis. Vi har rigtig mange tilbud i DcH; måske for- søger vi at favne flere tilbud end vi har arbejden- de hænder til. DcH er en forening, der bærer præg af stor mangfoldighed. Et slogan som ”DcH for alle”, forpligtiger også til denne forskellighed, som dækker over forskellige hunde og menne- sker med en stor variation af interesser og evner. Dette store udbud af aktiviteter, kræver meget arbejde, som jo er baseret på frivilligt arbejde. Frivillighed hænger ofte sammen med ildsjæle, og ildsjælene arbejder bedst, når det er noget man brænder for. Så derfor arbejder vi naturligvis bedst og mest kvalificeret med de aktiviteter, vi synes er mest interessante. Konkurrencerne er for mig en stor problem- stilling. Konkurrenceudvalget har fra i år lavet restriktioner for landsdækkende konkurrencer, således at der er retningslinier for, hvornår man kan tilmelde sig, og hvordan man skal regulere i antal deltagere. Forhåbentlig kan det hjælpe til at pladserne bliver bedre fordelt. Pt. har det ud- viklet sig til at landsdækkende konkurrencer pri- mært afvikles i C og B-klasserne, hvor der i for- vejen er et stort overskud af konkurrencer i de fleste kredse. I mange kredse er der meget få A og E-konkurrencer, så her er det stadig svært. Det ville være fantastisk, hvis flere lokalforeninger vil- le afvikle konkurrencer for de høje klasser; og det kunne måske være godt at få en dialog i kredse- ne om, hvordan man løser det problem. Måske netop i fællesskab i stedet for bare at ligge det ud til den enkelte lokalforening. Mange udvalg starter året med stor aktivitet. Rallyudvalget har lige offentliggjort en bred vif- te af nye skilte; brugshundeudvalget har et nyt brugshundeprogram fra 1. januar, der er kom- met lidt småændringer til DcH-programmet og uddannelsesudvalget har igangsat et hold nye aspiranter til kredsinstruktøruddannelsen. Nose work styrker sig til at blive en ny disciplin i DcH, så ja, vi er godt i gang med 2019. DcH-bladet er også i fuld gang med blad nr. 1 for 2019. Vi vil fortsætte linien med at bladet er et medlemsblad for DcH-foreninger. Det be- tyder, at vi gerne vil vide noget om, hvad der sker i lokalforeningerne og i landsforeningen. Det skal I gerne hjælpe os med at gøre muligt. Så fortæl os, hvad det er for aktiviteter, der er i DcH; så hjælpes vi ad med at viderebringe det. Med disse ord vil jeg ønske, at vi alle får et rigtig godt år i DcH.