DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 17

BERETNINGER... at bruge andre eksisterende pro- grammer, vi skal efter udvalgets opfattelse værne om vores eget DcH-program. Konkurrenceudvalget AF: PETER KNUDSEN, formand Konkurrencerne rundt om i lan- det har i årets løb, efter udvalgets opfattelse, forløbet rigtig godt. Udvalget ser dog med bekymring på faldet i antal af konkurrencer, især i de store klasser, er der ikke mange chancer til at kvalificerer sig til DM. Vi opfordrer kredse- ne til at sætte problemet på dags- ordenen, og få en debat med lo- kalforeningerne. Udvalget forsøgte i år at teste brugen af kridtmarkering på spor, dette for at afhjælpe sporlægger- ne i de store klasser. Forsøget blev tilladt afprøvet på enkelte kon- kurrencer, uden at vi fik et til- strækkeligt beslutningsgrundlag for at tillade brugen af kridt. Vi har nu besluttet at tillade brugen af kridtmarkeringer i 2019, un- der visse betingelser. Med besvær kom vi også i gang med en opdeling af vores konkur- rencesæson i tre perioder og vo- res indførelse af ”først til mølle princip” omkring tilmeldinger. Beslutninger vi tog i udvalget, som følge af meldinger vi mod- tog fra hundeførere, der havde svært ved at komme med til kon- kurrencer, og ikke mente det var rimeligt, at man ikke har ens be- tingelser for at komme med til DM. DcH skal være en forening i udvikling, vi skal afholde konkur- rencer i vores eget program. Vi skal også forsøge at fastholde del- tagere ved vores konkurrencer, helst forsøge at skaffe flere delta- gere ved at udvikle programmet, og vi skal forsøge at være på for- kant med dette. Men udvikling er efter vores opfattelse ikke bare Konsulentudvalget AF: JANNA JUHLER, formand Der bliver på daglig/ugentlig ba- sis brugt mange timer på DcH’s medlemmer, der har udfordrin- ger med deres hunde. Hunde, der eksempelvis har svært ved at være på en træningsplads af forskelli- ge grunde og med forskellige re- aktioner, og som så får hjælp af en adfærdskonsulent Adfærdskonsulenterne bruger også meget tid på f.eks. undervis- ning i klubberne, synlighed på forskellige events rundt i Dan- mark, hundedage i forskellige for- mer, biblioteker, Plantorama, dyr- skuer, hvor vi profilerer DcH og alle de aktiviteter foreningerne kan tilbyde. Vi har udviklet et nyt indrap- porteringssystem med andre mu- ligheder for statistik, så vi bedre kan se, hvad vi bruger vores kræf- ter på, f.eks. hvor mange henven- delser, der er fra DcH-medlem- mer, og hvor mange ikke-med- lemmer. Vi har også i det forgangne år efteruddannet os. Der har i hver enkel kreds været afholdt kurser med forskellige temaer, blandt an- det: Neutralisering: Hvordan er ef- fekten af neutralisering? Hvornår bør man neutralisere i forhold til alder? Hvornår bør man neutra- lisere i forhold til adfærdsproble- mer? Hvornår bør man neutrali- sere i forhold til sygdom? Kan der være komplikationer som følge af neutralisering? Kan der være senfølger, som eksem- pelvis cancer? Og meget mere. Derudover har der været ef- teruddannelse i forbindelse med vores årsmøde. Her var undervi- seren dyrlæge og kiropraktor Maja Guldborg over emnet: Anatomi, biomekanik og neu- rologi, indblik i hjernen og sær- ligt de dele af hjernen, der har med adfærd at gøre, samt gangart- sanalyse og dens relation til ad- færd. Vi går ind i det nye år med troen på, at vi fortsat vil blive brugt flittigt af DcH's medlem- mer og andre, der måske efterføl- gende vil blive til nye medlem- mer af DcH. Vi glæder os også til at starte et nyt hold aspiranter op til septem- ber - der er stadig plads til flere. Der er afviklet udtagelse i Skydd. Der var fuldt hold til VM i Finland. DKK har afviklet de nationa- le mesterskaber i IPO og SPH. Vi havde to hundeførere med i IPO, lidt flere var med i SPH - og ikke nok med det, så fik vi igen en dan- marksmester i SPH 2. Som før skrevet, træder det nye program i kraft per 1. januar 2019. Bag ved det ligger der et stort arbejde fra dommerudda- nelsesudvalgt i Schæferhunde- klubben, der for DKK har stået for det praktiske arbejde med gen- nemlæsning, korrektur og efter- uddannelse af dommere. Rallyudvalget AF: IBEN MARIANNE KRARUP PEDERSEN, formand Brugshundeudvalget AF: MORTEN JENSEN, formand På nationalt plan har Danmark været vært for VM, ganske vist ikke i DcH, men i Schæferhun- deklubben. En del DcH’ere var dog med som hjælpere. Vi får fra 1. januar 2019 et nyt brugshun- deprogram. IPO skifter navn til IGP og SPH til IFH. Der kom- mer nogle nye prøver, blandt an- det får vi nogle feltsøgsprøver, som er en blanding af dem vi kender fra DcH og dem de har i PH. Vi har igen i år afholdt figu- rantkursus i Skanderborg, hvor vi fik mønstret figuranter i IPO/IGP. Herning stod i år for afholdel- se af DM. Et rigtig godt afviklet DM med flotte arealer. Vi var i år lidt bedre repræsenteret i IPO, mens der var lidt færre med i SPH. 2018 begyndte med weekend- dommermøde, hvor første dag også indeholdte det fælles dom- mermøde med DKK, hvor der blandt andet blev drøftet bedøm- melser af forskellige øvelser. At vores dommere er høj kva- litet forsat et stort ønske fra ud- valgets side, hvorfor efteruddan- nelse er yderst vigtig sammen med det sociale element, hvor dom- merne fra hele landet mødes, hvil- ket giver endnu større sammen- hørighed. I det forgangne år har DcH og DKK i fællesskab haft nedsat en arbejdsgruppe, som efter in- spiration fra dommerne i begge organisationer, har lavet oplæg til nye øvelser, som er gældende pr. 1. august 2019. Det har været et positivt samarbejde, som giver ral- lysporten i Danmark den ønsk- værdige udvikling. NR. 01 2019 17