DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 16

BERETNINGER... ÅRSBERETNINGER FRA LANDSUDVALGENE 2018 Efterfølgende, er beretningerne fra landsudvalgene oplistet i en forkortet udgave. De enkelte beretninger kan læses i sin fulde længde på hjemmesiden: www.dch-danmark.dk. REDIGERET/FORKORTET AF: JAKOB RASMUSSEN, DcH Bladet nelse. Der arbejdes stadig på at DcH-dommere kan dømme DKK godkendte stævner. Sidst på året bestod tre aspi- ranter agilitydommeruddannel- sen i kreds 6. Stort tillykke til vo- res nye dommere. Tag godt imod dem på agilitybanen. Agilityudvalget Nordisk udvalg AF: Agilityudvalget AF: DORTHE ELLEGAARD, formand Stævneaktiviteten i DcH har væ- ret stor, som den var i 2017. Der har været afviklet 68 stævnedage - godt fordelt over landet. AGU ændrede udregning af standardbanetiden i åben klasse, så tiden, hurtigste hund med færrest banefejl løber på, ganget med 1,2, gav standardbanetiden for klassen. Dette har resulteret i et DM, hvor der desværre ikke deltog så mange, som vi håbede på. Trods dette blev DM afholdt med god stemning og konkurrence til det sidste. I år deltog 87 hunde, for- delt på 29 små, 22 mellem og 36 store hunde. Da SBT tilsyneladende har væ- ret en for stor sværhedsgrad i for- hold til opnåede kvalifikationer, og da reglen med faktor ikke har haft til formål at begrænse DM- deltagerantallet, har AGU valgt at ændre faktoren i åben klasse fra 1,2 til 1,25. Dette vil gennem- snitligt hæve SBT med ca. 2 se- kunder i forhold til 2018. Morten fra AGU har holdt møder med agilityudvalget i DKK omkring fælles dommeruddan- 16 NR. 01 2019 Eftersøgningsudvalget AF: OLAV MØLLER, formand Vi har i 2018 haft en god stigning af nye, der gerne vil være med i Eftersøgningstjenesten og de vil komme på grundkursus i 2019. Der har været mange opkald på Eftersøgningstjenestens vagt- telefon og vi har mange forskelli- ge opgaver, der bliver løst. Der er stadigvæk mange opkald, der dre- jer sig om at få hjælp til at finde bortløbne hunde/dyr. Eftersøgningstjenesten har væ- ret en del i medierne. Det er både i TV, hvor kreds 1 fejerede, at det er 10 år siden tjenesten genstar- tede. I aviser har der været posi- tiv omtale af tjenesten og aktivi- teterne på Eftersøgningstjenesten's egen FB-side, er støt stigende med glade og tilfredse kunder. I 2018 sagde udvalget farvel til to erfarne herrer i Nordisk udvalg, da formand Klaus Sandager og økonomiansvarlig Brian Frahm valgte at stoppe til landsmødet. En stor tak for indsatsen til jer begge. Det glæder os naturligvis, at Brian fortsat sætter sine ben i det nordiske regi som nordisk dommer. Pt. har vi to aspiranter i gang med dommeruddannelse. Til det har vi hjælp fra dommerne Allan Iversen og Søren Jeppesen, som forestår uddannelsen. Det er en rigtig stor hjælp for os i Nordisk udvalg. Nordisk DM og Nordisk Mesterskab I 2018 var Finland arrangør af Nordisk Mesterskab – NOM. Tu- ren gik det til østlige Finland, så det var en lang og dyr rejse for hundeførerne. Vi stillede i år med fuldt hold i både Skydd, Rundering og Spor. I IPO stillede vi med to ud af tre mulige hundeførere. Alle viste fairplay og var rig- tig gode til at hjælpe hinanden, og det var tydeligt, at der var et rigtig godt sammenhold på tværs af de fire discipliner, vi stillede med - med danskere i. Sportsligt blev det rigtigt flot. Danmark fik en 2. plads i Skydd til Michael Thygesen med Dixi, samt en 3. plads i rundering til Stine Eilertsen med Felix. I hold- mesterskabet blev Danmark nr. 2 i rundering, nr. 2 i Skydd og nr. 3 i IPO. Nordiske aktiviteter i 2018 og i gang med 2019 I NU anerkender vi det store ar- bejde, som lægges i at udbrede vi- den om det nordiske program. En stor tak til de ildsjæle, der utræt- teligt arbejder for det nordiske. I gør uden tvivl en stor forskel for det nordiske program i DcH. Det er rigtigt godt med flere hundeførere, som dyrker det nor- diske program, men der er et pro- blem med at få nok konkurren- cer. Vi vil gerne opfordre lokal- foreningerne til at tænke nordi- ske konkurrencer med ind i planlægningen af konkurrence- året. Udvalget står til rådighed med råd og vejledning samt og andre klubber, som har arrange- ret en nordisk konkurrence. "Beretninger kan læses på www.dch- danmark.dk"