DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 14

Vejen. Det er en aktivitet primært for organi- sationsfolkene i DcH, dvs. formænd og be- styrelsesmedlemmer i både lokalforeninger og kredse, samt landsforeningens udvalg. DM i de Nordiske discipliner blev i år af- holdt i et samarbejde mellem DcH Nordfyn og Odense. Det var et fint arrangement med stor tilfredshed fra deltagere, dommere og til- skuere. DcH’s største aktivitet og kulminationen på hele årets arbejde på konkurrencepladser- ne, er det årlige DM. DcH Herning var ar- rangør i 2018, og de havde lavet et tæt på per- fekt arrangement på deres egen fantastiske træningsplads med klubhus og træningshal. Det var to gode dage med masser af hunde og hundeførere og rigtig mange tilskuere. Eliteturneringen er for de 15 bedste hun- de og førere i DcH’s eliteklasse. Turneringen består af fem konkurrencer i de forskellige kredse og vinderen findes på baggrund af de tre bedste resultater. Eliteturneringen starte- de i 1984 og har gennem de mange år bety- det, at konkurrencen mellem DcH’s bedste hundeførere er blevet hårdere med dygtigere og bedre uddannede hunde til følge. Hovedbestyrelsen (HB) Hovedbestyrelsen har holdt et antal møder som vanligt, men vi har i år valgt at supplere med nogle korte Skypemøder. Der er nogle gange lidt lang tid mellem møderne, så i ste- det for at holde endnu et møde med de om- kostninger, der følger, har vi valgt at arbejde online. Det har faktisk fungeret forbavsende godt, selvom Skypemøder med 10 deltagere ikke er helt ideelt. Hovedbestyrelsen deltog også i DcH’s DM som dommere, hundefører og ikke mindst i vores telt med præsentation af tøjkollektion og lidt salg af mindre effekter. En fin weekend for HB's medlemmer, som fik snakket med rigtig mange – en god måde at være mere synlige på. Sekretariatet I DcH har vi et ganske lille sekretariat, som består af et kontor og en del af garagen hjem- me hos forretningsfører Jan E. Nielsen. Her henvender rigtig mange sig med de- res problemer. Alt fra ”hvor kan jeg finde en træningsplads” til ”vores kasserer er løbet med kassen” og alt muligt der ind i mellem. Og der er masser af andre opgaver både for lokalforeninger, udvalg og hovedbestyrel- sen, så Jan er godt beskæftiget. Jan har i starten af året arbejdet hårdt med den nye persondataforordning og alt og alle 14 NR. 01 2019 skulle gerne være på plads omkring de noget indviklede regler. Nosework Nose work er nok den hurtigst voksende hun- desport i de senere år, og der skal DcH natur- ligvis også være med. Vi kan mærke en stor interesse over hele landet, der holdes kurser og trænes med lavendelduft mange steder. Vi har nu fået nedsat et udvalg, der arbej- der seriøst med at få nose work gjort til et of- ficielt program i DcH med uddannelse og konkurrencer m.m. For at gøre det så enkelt som muligt at komme i gang, har HB besluttet, at vi bruger DKK’s program. I løbet af et par år kan vi så se, om der findes bedre alternativer, men lige nu skal vi bare have sat nose work i gang. DcH Biathlon Biathlon er en sport, hvor hund og fører lø- ber sammen og skal forcere forskellige forhin- dringer. Sporten dyrkes flere steder under for- skellige navne, men vi har i HB valgt at støt- te lokale initiativer, uden dog at gøre det til et officielt program. Jan og hans familie afvik- lede et DcH Biathlon-løb i forbindelse med Vandelkurset, og der ligger nu en kort vejled- ning på DcH’s hjemmeside, hvis nogen har lyst til at afvikle et sådant løb. Jan står også står til rådighed med gode råd. Sponsorer Aftalen med Agria kører (næsten) på skinner. Der har dog været store udfordringer med at få leveret de rigtig mange sæt tøj, som Agria har sponsoreret. Ikke på grund af Agria, men på grund af tøjleverandøren. Efterhånden har næsten alle fået deres tøj, men der har været en del bytten frem og tilbage. Jan har haft et stort arbejde med at forsøge at få styr på tøjet, og det ser ud til at være næsten i mål nu. Agriakurserne er kommet godt i gang. Det første kursus handler om hvalpe- og begyn- derhold i DcH og er stadig i gang rundt om- kring i landet. Det er sponsorpenge fra Agria, der gør det muligt at sende instruktører rundt uden udgift for lokalforeningerne. Kingsmoor har endnu en gang meldt sig på banen til at støtte eftersøgningstjenesten og der er indgået en ny aftale med dem. Friluftsrådet giver DcH et årligt driftstil- skud og via dem har vi adgang til en del af Tipsmidlerne og ved den omlægning af til- skud, som Friluftsrådet har gennemført, er DcH blevet en af de foreninger, som får et større tilskud. Vi forsøger også at være med, "Måske kan det være en god idé at kigge på vores lokalforeningers aktuelle tilbud?" når Friluftsrådet har nogle aktiviteter, og det bliver der selvfølgelig også lagt mærke til. Strategi og visioner Sidste landsmøde vedtog vi nogle visioner og målsætninger for DcH, som HB har forsøgt at arbejde efter og at få både landsudvalg og kredse til at tage med i det daglige arbejde. Det har ikke været nemt, da vi tydeligvis ikke er vant til at bruge den slags papirer i hverda- gen. Samtidig stod det også klart for både mig og resten af HB, at det vi havde lavet, sim- pelthen ikke var godt nok og ikke strukture- ret nok. HB besluttede derfor, at det meste af novembers formandsmøde skulle bruges til et strategiseminar med konsulentbistand. Det hårde arbejde har resulteret i en stra- tegiplan med vision, værdier osv. Planen er ikke helt færdigbearbejdet, men jeg kan godt lække et par ting, som vi alle sammen kom- mer til at se meget mere til de kommende år. DcH’s vision: DcH skal være Danmarks mest attraktive, ak- tivitetsbaserede foreningsfællesskab for alle, der har en hund og som er optaget af at udvikle hun- den og relationen til hunden gennem træning, aktiviteter, konkurrencer mv. DcH’s værdier: Fællesskab - åbenhed - kvalitet Der er lavet indsatsmål for DcH 2025 og handlingsplan for 2019-20, så vi på den måde sikrer, at vi virkelig kommer til at arbejde os hen mod målet. Jeg synes, arbejdet har givet en større klar- hed over, hvad det er DcH kan og vil. Når HB og landsudvalgene kommer i gang med arbejdet og får udbredt det hele til lokalfor- eninger og medlemmer, så er jeg virkelig for- trøstningsfuld omkring DcH’s fremtid. Det vil give en stor kraft, når vi alle arbejder i sam- me retning mod samme mål. Der kommer naturligvis meget mere fra mødet, når alt er gennemgået af deltagerne og vi får godkendt materialet. Jeg håber, at vi alle i de kommende år kan arbejde sammen om at få DcH gjort klar til at tage fremtidens udfordringer op.