DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 13

Der har i årets løb været et par trælse hen- vendelser fra hundeførere, der har følt sig dår- ligt behandlet i en DcH lokalforening. Det kan være svært at vide, hvordan de konkrete uoverensstemmelser er opstået, og der er sik- kert fejl på begge sider, men måske skal vi alle være mere opmærksomme på, at byde nye medlemmer velkommen i vores fællesskab. Hvis de nye hundeførere føler sig velkomne og forstår, hvorfor de skal arbejde med de for- skellige øvelser, så er der nok også mindre grund til at blive skuffet og sur. Måske kan det også være en god idé at kig- ge på din lokalforenings aktuelle tilbud til hvalpe- og begynderhold. Tilbyder vi det, folk forventer? Er vores tilbud tidssvarende? Her kan der være inspiration at hente i årets Agriakursus, som netop er om dette emne. Inspiration til foreningsarbejde kan i øv- rigt også hentes i DcH bladet, hvor der i hvert nummer, er en artikel fra en lokalforening. Her fortæller en forening om, hvordan de har organiseret arbejdet og der er gode tips og ide- er at hente. Kredsene Næste led i foreningen er kredsene. DcH har seks kredse og de fungerer som det samlende organ for lokalforeningerne i hver sit område. I kredsregi arrangeres konkurrencer og kur- ser for lokalforeningernes medlemmer. På fæl- lesmøde og formandsmøde har der været en del diskussion om antallet af konkurrencer primært i DcH’s program. Antallet af C-hun- de er stadig på retur og der er afholdt flere konkurrencer med under ti deltagende C-hun- de. Der er brug for at arbejde på den front for at fastholde og udbygge antallet af C-hunde, hvis vi vil fastholde DcH’s eget program. I de højeste klasser, A og E, er problemet nærmest det modsatte, da det her kan være svært at finde konkurrencer nok til at ophol- de en fornuftig aktivitet for den enkelte hund og fører. Jeg ved, at kredsene arbejder med disse problemer og mange andre ting, som er med til at gøre DcH til en velfungerende forening på alle niveauer. Landsforeningen Hovedbestyrelsen (HB) arbejder stadig vide- re med at modernisere landsforeningen. Først og fremmest blev der vedtaget nye vedtægter på sidste landsmøde, og sammen med nye grundorienteringer for landsforeningens ud- valg, har det givet ro og mere overskuelighed på de områder. Medlemstal 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DcH’s medlemstal i de sidste 15 år – lad os håbe at trenden nu er vendt. 42 32 19 17 9 10-49 50-99 100-149 150-199 200-347 Fordelingen af de 119 lokalforeninger ud fra medlemstal. Den mest almindelige lokalforening i DcH har mellem 50 og 99 medlemmer stærkt forfulgt af foreninger med 100-149 medlemmer. Sidst på året har HB og landsudvalgene ar- bejdet med en ny og mere gennemskuelig pro- cedure for godkendelse af landsforeningens budgetter. Det skulle gerne i løbet af et par år sikre bedre viden om økonomien i de forskel- lige områder og en bedre økonomistyring. På landsmødet blev der valgt en næstformand til hovedbestyrelsen – en helt ny post, som vi i løbet af året er begyndt at anvende mere og mere. Vi skal selvfølgelig lige finde ud af at fordele op- gaverne anderledes, men Linda Lundh er helt naturligt gledet ind i HB Forretningsudvalg. Vi fik en ny landskasserer, Stella Egholm Jensen, som har været hårdt spændt for i 2018. Stella har overtaget det gamle regnskabspro- gram, som ikke er tidssvarende mere, og hun har brugt rigtig meget tid på manuelle ting, som er alt for tidskrævende. Derfor arbejder Stella og forretningsfører Jan E. Nielsen nu med en meget forenklet kontoplan og et helt nyt regnskabsprogram med mange automatiske funktioner, som for- håbentlig kan lette kassererens arbejde. Jan har overtaget medlemsdatabasen og står nu for at holde den kørende. På sidste landsmøde blev det også besluttet at genoplive Initiativfonden, som mange lokal- foreninger forhåbentligkan få glæde af. Vi har fået ny samarbejdspartner på DcH’s Webshop, Rønde og Ruby, som fremover vil servicere os med T-shirts, tasker og kasketter med DcH's logo og meget mere. Landsdækkende aktiviteter Første store aktivitet i 2018 var det årlige lands- møde, som blev afviklet i god ro og orden i NR. 01 2019 13