DcH-Bladet 2019 DcH Bladet 1 2019 - Page 12

LANDSFORMANDENS BERETNING FOR 2018 Beretningen dækker perioden fra landsmødet 2018 til 1. januar 2019 H vordan går det egentlig i landsfor- eningen Danmarks civile Hundefø- rerforening? Det er et godt spørgs- mål med mange forskellige svar afhængig af, hvor i organisationen du kigger. Lokalforeningerne Hvis vi starter med den allervigtigste del af DcH, nemlig lokalforeningerne, så kan det være vanskeligt fra min stol at se, hvordan det går i den enkelte lokalforening. Men DcH’s medlemstal er i 2018 steget - for første gang i mange år - med undtagelse af 2016, og det må jo betyde, at det går lidt bedre rundt omkring. Fremgangen er ikke voldsom kun 192 medlemmer eller 1,55 pro- cent, men når man ser i forhold til de foregå- ende års tilbagegang, så er det alligevel gan- ske godt. Vi er nu i alt 12.616 medlemmer i DcH. Jeg håber, at dette er starten på en ny epo- ke i DcH, hvor vi stille og roligt kan arbejde hen imod et øget medlemstal. Der er dog stadig langt til DcH’s storheds- tid i 2007, hvor der var 17.409 medlemmer – men enhver rejse begynder med det første skridt Medlemstallene i de enkelte lokalforenin- ger er fordelt fra 10 medlemmer i Løgstør og op til 347 medlemmer i Herning. I alt er der "Men DcH’s medlemstal er i 2018 steget - for første gang i mange år" pr. 1. januar 119 lokalforeninger i DcH Dan- mark. Vi fik i 2018 en ny lokalforening, DcH Aakirkeby på Bornholm, som har lagt godt fra land og allerede har 32 medlemmer ved årets slutning. Til gengæld har den gamle DcH Bornholm givet op og er lukket med fire med- lemmer, så antallet af lokalforeninger forbli- ver det samme. 12 NR. 01 2019