DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 42

DcH INFO Nyt udvalgsmedlem i kreds 2 Else Grønkjær har trukket sig pga. sit arbej- de. Nyt medlem er Pernille Kristensen. Årsmøde 2015 Afholdes den første lørdag i december. NYT FRA INITIATIVFONDEN Intet nyt ved redaktionens slutning. NYT FRA KONKURRENCE- UDVALGET Ansøgning og behandling af dispensationer Se indlægget på side 38. Aflysning af konkurrencer på dagen Se indlægget på side 38. NYT FRA KONSULENTUDVALGET Nye hundeadfærdskonsulenter Udvalget kontakter DcH Bladet om opslag om nye hundeadfærds-konsulenter, og kreds- konsulenterne er opfordret til at tage direkte kontakt med de lokalforeninger, der ikke har hundeadfærdskonsulenter. Uddannelsen starter efter sommerferien i 2016. Friluftsrådet / Fødevarestyrelsen Janna Juhler har deltaget i et møde i Frilufts- rådet ifm. Projekt vedr. konflikter i naturen, samt et møde i Fødevarestyrelsen om høring angående avl af dyr og genetik. NYT FRA NORDISK UDVALG NoM i Sverige Læs om de nordiske mesterskaber i discipli- nerne IPO, Skydd samt nordisk spor og run- dering på side 4-9. NYT FRA ORDENSUDVALGET Intet nyt ved redaktionens slutning. NYT FRA RALLYTUDVALGET Ny rally app Den nye app er i første omgang kun til An- droid smartphones og Android tablets. Den gratis app hedder DcH Rally Lydighed og kan hentes på google play. Programmet kan sta- dig købes i bogform hos sekretariatet. NYT FRA UDDANNELSES- UDVALGET Uddannelse af træningsfiguranter til DcH’s lydighedsprogram 42 NR. 05 2015 Kurset afholdes den 7. november for kredsin- struktører, jf. dch-tilmeld.dk. Trænere kan delta- ge mod brugerbetaling, dog kun hvis der er plads. NYT FRA UNGDOMSUDVALGET DcH’s Ungdomslejr Se indlæggene på side 40. Ungdomsudvalget er allerede i gang med for- beredelserne til næste års ungdomslejr. Vi hå- ber at få mange flere med i 2016. Er der nogen, som har gode forslag og idéer, el- ler i øvrigt interesse for ungdomsarbejdet, så kontakt ét af udvalgsmedlemmerne. Se mere på www.dch-danmark.dk under “Ungdom”. Ungdomsarbejdet Har du interesse for ungdomsarbejdet, så kon- takt venligst et af ungdomsudvalgets medlem- mer. Se dem på www.dch-danmark.dk under ”Ungdom”. NYT FRA WEBMASTEREN Opdatering af hjemmesiden/arbejdsfordeling Følgende sendes til sekretariatet@dch-dan- mark.dk: Ændringer vedr. lokalforeningsfor- mænd og –kasserere, udvalgsformænd og – medlemmer, referater fra hovedbestyrelsen og landsudvalg samt nyhedsbreve. Følgende sendes til webmaster@dch-danmark. dk: spørgsmål vedr. hjem-mesider og skabeloner, logo til lokalforeninger og kredses hjemmesi-der. Hvis der skal lægges fotos, resultater mv. på de forskellige sider, er det også webmasteren. NYT FRA FRILUFTSRÅDET DcH efterlyser Friluftskredsrepræsentanter Se opråbet på side 39. NYT FRA KREDSENE KREDS 1 Medlemstal Fortsat fald i medlemstallet. Den nedsatte ad hoc gruppe er godt i gang og vi ser frem til at høre deres resultat, forhåbentlig i løbet af no- vember. Uddannelse Der efterlyses nye medlemmer til udvalget. Inte- resserede bedes kontakte uddannelsesudvalgets formand Kim Poulsen på uu@dch-kreds1.dk KREDS 2 Intet nyt ved redaktionens slutning. KREDS 3 Uddannelse i 2015 Modulet Familiehunde overbygning startes i et samarbejde med kreds 2 i efteråret. Trænergrunduddannelsen forventes at starte i oktober/november. Temadag om Motivation og fastholdelse af frivillige afholdes den 24. oktober. Efteruddannelse for trænere afholdes på Vi- borg Vandrerhjem den 21.-22. november. Uddannelse i 2016 Hundeførerweekend afholdes den 22.-24. april på Himmerlandsgården. Efteruddannelse i Agility, springteknik, er un- der planlægning. KREDS 4 Konkurrencer Konkurrencetiden er ved at være forbi, og det er gået meget godt. Kredsformanden har ikke kendskab til ”ballade”. Budget Kredsens forretningsudvalg har afholdt bud- getmøde og det ser meget godt ud. Udvalge- ne har stort set fået det, de gerne ville have. Der forventes et lille overskud. Kredskontingent Der er ikke planer om at forhøje kontingentet. KREDS 5 Medlemsfremgang Kreds 5 er den eneste kreds, der pt. har en po- sitiv udvikling i medlemsantallet. På lands- plan er tilbagegangen på 3,7%. Trænergrunduddannelsen Overbygningen er startet og der er stor tilmel- ding til de forskellige moduler. Der er et pænt overskud, og det overvejes at sætte prisen ned eller at give en overnatning i forbindelse med et af modu \K\\Yݙ\[KBY[0雙[HYK雙\X[[X[H[ܙ[[\[ZHYHYBYY[[Y\K雙\X[[ HܙY\\\Yۈ\0\ZH][[KH\[[\[HܙY\\\ԑQ []]YYZ[ۙ[][˂H[HHܜ[YHY[YY[[Y\0B[[Y\Y[˙ Y[X\˙