DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 41

DcH INFO KALENDEREN 2015 17. oktober Eliteturnerings afslutning, DcH Vejle 25. oktober HB-møde 25. oktober BHU figurantkursus 14.-15. nov. Formandsmøde, HB og landsudvalgsfor-mænd 21.-22. nov. Dommerseminar for DcH-programmet 5. december HB-møde 5. december Årsmøde for eftersøgere KALENDEREN 2016 30.-31. januar Dommermøde, agility 6. februar HB-møde 19. marts Landsmøde 16.-17. april DM i Nordisk, DcH Skanderborg 30.04.-01.05. Fællesmøde, HB og landsudvalgsmedlemmer 12.-13. nov. Formandsmøde, HB og landsudvalgsfor-mænd Oktober Afslutningen af Elite- turneringen, DcH Nordfyn KALENDEREN 2017 18. marts Landsmøde 22.-23. april Fællesmøde, HB og landsudvalgsmedlemmer 29.-30. april DM i Nordisk, kreds 4 11.-12. nov. Formandsmøde, HB og landsudvalgsfor-mænd KALENDEREN 2018 17. marts Landsmøde 21.-22. april DM i Nordisk, kreds 1 NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN Fødevarestyrelsen Landsformanden og formanden for konsu- lentudvalget har været til møde i Fødevaresty- relsen vedr. avl af dyr og genetik. DcH delta- ger i en gruppe, der arbejder med at lave købs- aftaler for salg af hvalpe. Materialesalg Salget af tilbudsvarer fra DcH’s lager er gået godt. Arbejdsgrupper vedrørende målsætning Der er nedsat tre grupper af HB-medlemmer, der arbejder med: Medlemstal, markedsføring og økonomi. Selve målsætningen skal være klar til oktober. Revidering af vedtægter og orienteringer Et planlagt ekstraordinært formandsmøde (HB og landsudvalgsformænd) er blevet aflyst. På mødet skulle man have talt om den revide- ring af vedtægter og orienteringer, som udval- gene og HB har arbejdet på. Aflysningen sker med grundlag i, at dette arbejde har vist sig at være mere omfattende end forventet. Den videre proces vil blive diskuteret på det or- dinære formandsmøde i november. HB satser på at have et forslag klart til landsmødet i 2017. Foreningslederkurser Der har været mange afbud på de seneste for- eningslederkurser. Ved et kursus har der væ- ret seks afbud en uge før start, og det er ikke holdbart. Fremover skal der være minimum 15 deltagere (normalt 20) for at gennemføre kurserne, og man vil blive opkrævet, hvis der meldes afbud for sent. Der udsendes nyheds- brev herom. Der er i 2016 budgetteret med to forenings- lederkurser. Haleamputation DcH er – efter at have sendt et brev og DcH Bladet til Folketingets dyrevelfærdsordførere – blevet kontaktet af Dansk Folkepartis dyre- velfærdsordfører, som gerne vil have et møde med DcH. Vi håber på at opnå forståelse for problemstillingen om haleamputation. DGI Landskassereren og forretningsføreren har væ- ret til et møde med DGI om et eventuelt med- lemskab. NYT FRA AGILITYUDVALGET Dommerseminar 2016 Planlægningen er i gang, og der er foreslået følgende emner: Førstehjælpskursus, Praktik, f.eks. banebygning, sværhedsgrader, bedøm- melse af felter osv. samt information om øget samarbejde med DKK. Samarbejdet med DKK Der arbejdes videre med samarbejdet om: Fæl- les dommeruddannelse, fælles dommersemi- nar, muligheder for fælles karantæne, udveks- ling af nedklassifikationer til klasse 2 og se- nior og fælles tilmeldingssystem med hoved- vægten på DcH Tilmeld og import af oplysninger fra DKK’s Hundeweb. NYT FRA BRUGSHUNDE- UDVALGET Udtagelseskonkurrencer til IPO 3 og SPH 2 udtagelserne har været hurtigt opfyldt. Helt så godt gik det ikke med IPO. Der har været for få SPH udtagelseskonkurrencer dette år. Det skal forbedres til 2016. Dommerliste Fremover vil der kun være én dommerliste, idet alle brugshundedommere under DKK har været igennem et uddannelsesforløb. Alle dom mere kan nu dømme på tværs af alle klub- ber i og udenfor DcH. Nyt FCI program Kommer i 2016. NoM i Sverige Læs om de nordiske mesterskaber i discipli- nerne IPO, Skydd samt nordisk spor og run- dering på side 4-9. NYT FRA DcH BLADET/ REDAKTIONEN Ny redaktør i 2017 Interesserede til redaktørposten efterlyses. Der vil være mulighed for at blive oplært i en læn- gere periode. Interesserede bedes melde sig til Maja Han- sen på tlf. eller mail. DcH Bladets deadline Redaktøren får ofte forespørgsler om, hvor- når der er deadline til de forskellige numre. Det står på side 2 i kolofonen, det står forrest i årbogen, og det står på hjemmesiden. Det er så let at huske: Det et altid den 5. i uli- ge måneder. Redaktionens aktiviteter Der står så ofte ”Intet nyt” under dette punkt. Det passer jo egentlig slet ikke, for redaktio- nen arbejder på livet løs mellem alle bladud- givelserne. Vi har til tider næsten for travlt, men det er jo dejligt, at der sker noget i DcH! NYT FRA DOMMERUDVALGET Programsammenskrivningen Arbejdet med programsammenskrivningen kommer først til at træde i kraft fra 1. januar 2017, da både dommer- og konkurrenceud- valget er meget ophængt resten af året. EFTERSØGNINGSUDVALGET Udfyldning af rapporter Udvalget pointerer vigtigheden af at eftersø- gerne udfylder rapporterne på dch-tilmeld. dk. Det har stor betydning for budgetram- men, at udvalget kan dokumentere, hvor man- ge der kaldes ud på opgaver. Kurser/infomøder for humanitære eftersø- gere De første kurser er afholdt/afholdes i år. Der er også afholdt infomøder for interesserede hundeførere. NR. 05 2015 41