DcH Bladet 2015 DcH Bladet 5 2015 - Page 15

D c H’s DM 2015 hed som denne, udelukkende fordi hunden er kommet til skade med halen”. Torben for- talte, at han mandagen efter DM endnu en- gang skulle til Sjælland for at tale hundenes sag, og at DcH løbende er i dialog med inte- resseorganisationer og politikere for at få æn- dret denne lov. Torben nævnte også, at ho- vedbestyrelsen de seneste år har inviteret en af de ansvarlige politikkere med til DM, for ved selvsyn at se, hvilken glæde en konkur- rence giver for hunden i samarbejde med sin fører. Desværre var der igen i år afbud… Torben Kjærbo Ibsen sluttede med at øn- ske alle en rigtig god weekend og held og lyk- ke til hundeførerne. ”Nu er det snart nu”. Sådan startede for- manden for DcH Ribe, Annette Höft, på veg- ne af DcH Toftlund og DcH Ribe, da hun bød alle velkommen til DcH’s DM 2015. An- nette fortalte, at i alt 115 hjælpere stod klar til at løfte opgaven om en fantastisk hunde- weekend. Hun havde en kæmpetak til alle hjælperne, og fortalte, at man bliver helt høj, når man står med en opgave og mangler en hjælper, og svaret så er: ”Jeg har fri hele week- enden, du siger bare til”. Annette takkede også alle de beredvillige lodsejere, Ribe Boldklub, Ribe Fritidscenter og alle sponsorerne, og en- delig bad hun hundeførerne om at passe godt på de knap 50 dommere, der også havde valgt at bruge denne weekend på dem: ”Vi har ikke for mange af dem, så pas godt på dem”. Anette Höft ønskede alle en rigtig god weekend og håbede, at vi fik nogle gode ti- mer og rigtig mange gode minder med fra det- te års DM, og ”NU ER DET NU!!”. Arealerne var fine, men… Dommere og udvalg var af venlige parke- ringsvagter blevet vist til en fin parkeringsplads lige foran Fritidscentret. Derefter var der ingen til at styre det, så både lørdag og søndag, da f.eks. ”Pressen” kørte ud for at dække spor mv., var der ingen parkeringspladser, når man kom tilbage. De var optaget af publikum og/eller forældre til fodboldspillerne, som lagde beslag på den ene boldbane, for der var ikke skiltet med, hvem denne parkeringsplads var forbe- holdt. Det medførte desværre, at nogle af os måtte parkere meget langt fra alt, og der gik således alt, alt for meget tid til spilde ved at gå frem og tilbage hele tiden, for de ting, man skulle dække lå jo sjældent ved siden af hin- anden. Det – sammen med nogle forsinkel- ser/misforståelser i programmet – gjorde, at vi desværre ikke nåede at dække alt det, vi oprindeligt havde planlagt. De af os, der selv har prøvet arrangere et DM, ved imidlertid, at man som arrangør somme tider er oppe imod højere magter. Det kan være vejrliget, der tvinger én til at flytte om på arealerne, ligesom man kan være ude for, at der pludselig ikke er de arealer til rå- dighed, som man havde regnet med. Fra parkeringspladserne til selve konkur- rencearealerne var der ingen skilte. Også på den centrale plads ville det have været fint med noget skiltning til de forskellige discipliner. Der var en fin oversigt i det det trykte pro- gram, men det var ikke nemt for tilskuere og andre besøgende at finde rundt, hvis man ikke lige stod med et program i hånden. Den store græsbane i midten fungerede som et naturligt samlingssted. Her var der liv- ligt gang i en velassorteret forretningsgade, og FW"f"WBf&F7FVBBrG&P&VW&R&"FrGW&ƖwBvP7FVFW",:frbFRvRFvW2f'VF|:VVFP&VvvR7FVFW"fl:VFRl;FFW"f0RfFRwV֗7L;fW" :RVbЦFRRf'VB&VFW&WB6r :Rf6V&w'WV( F4D#^( <:RfRw<:PfR6WBBFWB&VfVFW2BFvRwVRЧ7L;fW"VBvWBbFWBl:g'7FRVFFW"&W`FrW'FwB&WBFW"&WbwBFW"VB<:PRVRRL;'6VFRg&VFG6Vইf"&ǒrvƗG&WbgfWB:g7FR :W'2'&|;&W"6w<:RL:fP :RB6ffRfW&R6&FW7FR :RfVVg&&W&w7G6VFW'&V6V&VW&Pf"FW"f7B6WBvV6&FW7FRr :R&RЦWBVBvƗG&ǒrf"FW"V :VW7FR6&FW7B<:RFW&f"VFVFW v'VGBVBWB7G&GFVFRƖVfvW"pV6'B6RVBFBr0f'&WFw6l;&W"RV6V7FRDশRƗ6&WFf"FFW&W2l; FfFWFW FVFvW"<:RvRF4ЧG&G2b66VƖwBrW"FW&f"( 2 :P&WFw6l;&W"Цf&G7f2'FRFB6f &RW&VFRVGBbvRF4( P&ǐ&ǒ:RƖvRfVB6FVb&VrFW@vbvRVFf&G&vW"&w&W@F|:W"FW"6VBrFWBf"RR&ǖVЦFRFW"VR&RFWBFW&R&W6WGFVFRFrW'FwBBf0FW"f"6VBVFW"WB&ǖvVV;"<:R:WBЧFRVFVl;&W&VvW&R7FRvVVvvV֖FW'FFwBVW"ƖvVg&V|:RVBb&Vf BWRVFVrFW&VgFW"7F'FRvVwBFRfW7FRVFR&VFRFWBfBVVvw&FW'2VBf"Fr<:R6VG,:fB@VFVl;&W&VfwFRBG,:fR6rVFVf"f&VƖr&vRrVR6WBR&&VFR:W"FWBVRFR6r|;&R<:RfVFVFPVBvVV;"FFW"f"&WfWBfg&W@6VBFW&RFrVRvVVVFVVvW@V7F6VFFVR<:R&ǖVFVl;&W&RpFW&W2VFR&Wb֖G7BVƖwBvVW&WBbFWBfVBfVf"FW"VVFVl;&W"FW"frЧFRB7FRr7F'FRf&g&6VW&RVFVইVFVl;&W"fwFRBf'G<:gGFRFVFVV&VvW&VFRƖGBFFW"&Wb6VGB6W&vVfVB6FVb&Vvb;g&wBVFrFVVFW'6&gFG6Ɩp&GB&ǖFVFvW&R6g&VfW" ;6W 6rB&ǖ&W&RƖvvW"wBg&FD( 26RW&RW& :R6FR#rऒ&ǒ"ƖvR6vƗGFVFRV@rf'7L:W"BvvR6r6VFW"f"<:RfB6VB&GB :W&WG0&ǖFVFvW&RBfwFRBFvRWB( f֒ЦƖVfF( fVBfV&&vVfVbFRFVFvVFRVfvW"" ;bЧ&wBl:g&WBVBFDfW'B :W"FRf&R :W"&Цǒ"l:g&WBVFVbF4( 2DFWGFR :W'2F&6W7FW"6&GFRVЧ6VWg&F4&76bW"VbFV"R#PP