Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 9

Trends od 32%. Cis­co se pro­bio na dru­go mes­to, is­pred EMC‑a, a lis­tu prvih pet ven­do­ra na do­maćem trži­štu ser­ve­ra i sto­ri­dža za­o­kru­ žu­ju Fu­jit­su i DELL. U ovoj go­di­ni mo­že se očeki­va­ti da­lji rast Huaweija, za­sno­van na fi­nan­sij­skoj sna­zi i re­še­nji­ma ko­ja mo­že da po­nu­di te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onom sek­to­ru u re­ ali­za­ci­ji ve­li­kih in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta. O­kle­va­nje sa na­bav­kom no­vih ser­ve­ra Slično si­tu­aci­ji među po­nuđačima ser­ver­ ske o­pre­me, ve­li­ke pro­me­ne pri­su­tne su i na stra­ni do­maćih in­for­ma­tičkih ko­ri­sni­ka. Mno­gi in­ves­ti­to­ri o­kle­va­ju sa na­bav­kom ser­ve­ra i tra­že re­še­nje za op­ti­mal­no is­ko­ rišćenje glo­bal­nog te­hno­lo­škog na­pret­ka u u­slo­vi­ma još uvek sla­be na­ci­onal­ne eko­ no­mi­je. Pre­ma sa­da­šnjem sta­nju stva­ri, u Srbi­ji pro­sečan pe­ri­od za­me­ne in­sta­li­ra­ne U pe­ri­odu za na­ma HP je za­držao po­zi­ci­ju li­de­ra na lo­kal­nom trži­štu ser­ve­ra i sto­ridž sis­te­ma, sa trži­ šnim učešćem od 32%. Cis­co se pro­bio na dru­go mes­to, is­pred EMC‑a, a lis­tu prvih pet ven­do­ra na do­maćem trži­štu za­o­kru­ žu­ju Fu­jit­su i DELL. x86 serveri ba­ze ser­ve­ra i­zno­si sko­ro 7 go­di­na i iz go­di­ ne u go­di­nu se pro­du­ža­va. Za PC računa­re ko­ji su sa­da u upo­tre­bi ci­klus za­me­ne je du­ži od 8 go­di­na. Ovo je na­ša re­al­nost, ko­ja je mno­go ra­ni­je po­go­di­la sko­ro sve dru­ge bran­še – „krpi se sta­ro“, sve dok za to pos­ to­ji mo­gućnost. Ipak, da ne bu­de sve ta­ko crno – ser­ve­ri sa­da mo­gu i da se za­ku­plju­ju. Kao što je na sa­mom počet­ku rečeno, bez ula­ga­nja te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onog sek­to­ra ser­ver­sko i sto­ridž trži­šte bi­lo bi u ve­li­kom mi­nu­su. Mi­nus je ve­li­ki, ali, srećom, ula­ga­nja tel­ko sek­to­ra su još veća, pre sve­ga ve­li­kih ope­ra­te­ra, kao što su Te­le­kom, Te­le­nor, VIP mo­bi­le i SBB. Na ovaj način oni obe­zbeđuju svi­ma po­tre­bnu IT in­fras­truk­tu­ru i stav­lja­ju je na ras­po­la­ga­nje sta­nov­ni­štvu i ce­lo­ku­pnoj priv­re­di. Trži­štu su po­nuđene sve for­me za­ku­pa i pro­ši­re­nja IT ka­pa­ci­te­ta: clo­ud ser­ve­ri i sto­ri­dži, te­le­ho­using, out­so­ur­cing, itd. Na ovaj način po­slov­nim su­bjek­ti­ma u Srbi­ji pos­ta­ju dos­tu­pni is­ti ser­vi­si i te­hno­ lo­gi­je kao u ra­zvi­je­nim de­lo­vi­ma Ev­ro­pe. Čak se na­meće uti­sak da ova­ko i­zgrađena in­frastruk­tu­ra značaj­no pre­dnjači u o­dno­su na tre­nu­tnu priv­re­dnu upo­tre­bu. Ilus­tra­ti­van pri­mer ka­ko za­kup infrastruk­tu­re mo­že da se is­ko­ris­ti jes­ te do­maći pro­je­kat uvođenja in­te­gral­nog in­for­ma­ci­onog sis­te­ma u zdrav­stvu (IZIS). To­kom 2016. go­di­ne za­ku­plje­ni su IT ka­pa­ ci­te­ti od Te­le­ko­ma i ceo pro­je­kat je o­dmah do­bio op­ti­mal­nu in­fras­truk­tur­nu pri­prem­ lje­nost. Upo­tre­ba i po­zi­tiv­ni efek­ti im­ple­ men­ti­ra­nog in­for­ma­ci­onog sis­te­ma bi­li su Midrange serveri Storidž sistemi Opcije i pribor 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011. 2012. 2013. Struktura serverskog tržišta u Srbiji 2011-2016. 2014. 2015. 2016. Ovaj tekst je izvod iz godišnje analize „Serversko i storidž tržište u Srbiji, 2016“, koja je završena u februaru 2017. godine, u okviru SITO inicijative. Inicijativa SITO (Srpski IT osmatrač) prati domaća tržišna i tehnološka kretanja u ICT oblasti od 2005. godine, kao prva i jedina takve vrste u Srbiji. Za detalje posetite www.si­to.rs. vi­dlji­vi već do kra­ja iste go­di­ne. Ipak, sta­nje har­dver­ske o­prem­lje­nos­ti do­maćeg zdrav­ stva os­ta­je skrom­no, kao i pre im­ple­men­ta­ ci­je. Ve­ro­va­tno je držav­ni clo­ud put ko­jim će se kre­ta­ti ce­lo­ku­pna jav­na u­pra­va i sko­ro sve bu­džet­ske or­ga­ni­za­ci­je. O po­kre­tačima ser­ver­skog trži­šta Po­red te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onog sek­to­ra i držav­ne u­pra­ve, ve­li­ki ula­gači u ser­ver­sku i sto­ridž o­pre­mu su ban­ke i ve­li­ki priv­re­ dni sis­te­mi. Ove četi­ri gru­pa­ci­je os­tva­ru­ju pre­ko 85% uku­pnih ula­ga­nja u ser­ve­re i sis­te­me za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka. Što se pro­gno­za tiče, srpsko trži­šte ser­ ve­ra i sto­ri­dža će ras­ti, sva­ka­ko brže od pro­se­ka uku­pnog IT trži­šta, što je inače ka­rak­te­ris­tično za se­gmen­te sa nis­kom o­sno­vi­com. Te­hno­lo­ški gle­da­no, nas­ta­viće se da­lji pre­laz ka bla­de ser­ve­ri­ma, iako će većina pre­du­zeća i da­lje ra­di­je ko­ris­ti­ti do­ bro po­zna­te i do­ka­za­ne plat­for­me op­ti­mi­ zo­va­ne za re­ko­ve. O­svrnućemo se na sve­tle tačke i pret­ pos­tav­ke na ko­ji­ma počiva ova pro­gno­za. Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­oni sek­tor će os­ta­ti ge­ne­ ra­tor ras­ta na do­maćem trži­štu ser­ve­ra i u na­re­dnim go­di­na­ma. Oči­gle­dno je da i­zda­ci za da­ta cen­tre ras­tu u po­sle­dnjih par go­di­na. Sva­ke go­di­ne re­ali­zu­je se po par in­ves­ti­ci­ ja, ko­je se me­re mi­li­oni­ma ev­ra. Sma­tra­mo da će te­le­ko­mu­ni­ka­ci­oni sek­tor nas­ta­vi­ti da in­ves­ti­ra i u na­re­dnim go­di­na­ma, ta­ko da će srpsko trži­šte da­ta cen­ta­ra i fi­zičke in­fras­truk­tu­re ras­ti; sa­mim tim, rašće i ser­ ver­sko trži­šte. Pre­go­vo­ri za pris­tu­pa­nje EU, sa po­tre­bnim re­for­ma­ma držav­ne u­pra­ve u Srbi­ji, za­je­dno sa po­zi­tiv­nim eko­nom­ skim per­spek­ti­va­ma, naj­va­žni­ji su po­kre­tači trži­šta ser­ve­ra i sto­ridž sis­te­ma u držav­noj u­pra­vi. I na kra­ju, ne ma­nje va­žno, po­tra­žnja za no­vom in­frastruk­tu­rom u ban­kar­skom sek­to­ru po­jačaće pro­da­ju x86 ser­ve­ra u na­ re­dnim go­di­na­ma. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 9