Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 7

Data Center on želi da investira u veći data centar, ali je ograničen prostorom, vremenom za završetak izgradnje, ne zna svoje krajnje potrebe po pitanju kapaciteta i ne želi da investira previše. Tu na scenu stupaju pre­ fabrikovani modularni data centri. Po čemu su oni specifični? Modularni prefabrikovani data centri smeštaju se u specijalne kontejnere dužine 6 ili 12 me­ tara, i u današnje vreme, kada je kvadratni metar poslovnog prostora izuzetno skup, takav modularni data centar može se smestiti i izvan zgrade, npr. na parking. Neophodno je samo obezbediti kvalitetno napajanje električnom energijom. S druge strane, prilikom projektovanja ovakvog data centra koriste se prethod­ na iskustva i već pripremljeni projekti. „Triput meri, jednom seci!“ primenjeno u IT industriji. To skraćuje vreme izgradnje data centra od testiranih prefabrikovanih modula, krajnji korisnik se ne suočava sa troškovima koji su nepoznanica, a sam data centar, testiran u fabrici, biva isporučen na već pripremljenu lokaciju. Modularnost omogućava krajnjem ko­ risniku da svoju investiciju pažljivo planira i da, kada se za to steknu uslovi, doda onoliko resursa koliko mu je potrebno u datom momentu. Lakše je rasporediti investiciju i troškove, a kako je data centar isporučen na lokaciju, isto tako ga je jed­ nostavno i premestiti na drugu lokaciju. Praktična iskustva kazuju da je vreme za projektovanje i izgradnju ovakvog mod­ ularnog data centra 40% kraće od vremena potrebnog za izgradnju klasičnog data centra u zidanom objektu. Modularnost u postojećem objektu Šta se dešava u situaciji kada krajnji korisnik menja svoju delatnost i potreban mu je data centar, ali ne želi da gradi novi Osnovne prednosti HyperPod rešenja su implementacija efi­ kasnih data centara bez gubitka fleksibilnosti i brza instalacija infrastrukture, uz izbegavanje skupe i dugotrajne izgradnje objekat, jer već poseduje slobodan prostor kome želi da promeni namenu? U ovom slučaju optimalno rešenje je smart shelter – modularna soba. Data centar u ovakvom objektu pravi se od prefabrikovanih limova specijalnih karakteristika, otpornih na vodu i visoke toplotne izdržljivosti; elek­ tromagnetski su izolovani, sa mogućnošću video-nadzora. Kako bi se ubrzala izgrad­ nja smart shelter data centra na lokaciji najnovija tehnologija koristi takozvana HyperPod rešenja. HyperPod je rack-ready sistem projekto­ van za smeštaj IT opreme u inkrementima od 8 do 12 ormana. Osnovne prednosti ovakvog rešenja su: implementacija efikas­ nih data centara bez gubitka fleksibilnosti, jednostavno dodavanje ili izbacivanje or­ mana, kao i brza instalacija infrastrukture pre ugradnje IT opreme, uz istovremeno izbegavanje skupe i dugotrajne izgradnje. HyperPod poseduje fleksibilan slobod­ nostojeći ram, čija se dužina prilagođava različitim širinama ormana, kao i njihovom broju. Visina je takođe prilagodljiva, tako da podržava miks ormana različitih visina. Za smeštaj velikog broja ormana postoji i multipod konfiguracija. HyperPod podržava različite tipove hlađenja, kao i različite sisteme za nošenje kablova (krovne, horizontalne i vertikalne). Na jednom kraju HyperPod ima energetski razvodni orman, a distribucija električne energije olakšana je upotrebom velikih konzola i sistema za nadzemno vešanje. HyperPod sistem se instalira u vrlo krat­ kom roku, jednostavno, uz upotrebu mini­ malnih ljudskih resursa. Energetski i data kablovi se jednostavno montiraju na ram, na mestu gde je postavljen orman. Ono što je možda i najvažnije jeste da sistem ne zavisi od IT opreme zakupca, jer je potpu­ no skalabilan i moguće ga je proširivati, a ormane dodavati, menjati, pomerati, kao u „živom” data centru. Zaključak Lepeza dostupnih rešenja je široka i sva su usmerena ka smanjenju troškova izgradnje, instalacije, održavanja, kao i ka energetskoj efikasnosti, uz maksimalno poštovanje želja investitora i krajnjih kupaca, kako bi usluga obrade podataka i pristupa inter­ netu, odnosno data centar kao njen „mo­ zak“, bili što konkurentniji na tržištu. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 7