Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 5

C l oud Computing Cloud ili kolokacija - odgovor daju hibridna rešenja Problematika operativnog rada data centara je kompleksna, a pitanje na koje se sve češće traži odgovor glasi: da li izabrati cloud ili kolokaciju resursa? Sanja Milovanović I novativna tehnologija, u pravo vreme spremna za implementaciju, kao od­ mereno Fukoovo klatno postiže zalet i ubrzava, dolazi do sve masovnije primene, neosetno prolazi kroz ravnotežni položaj i napeto teži suprotnom ekstremu. Kroz us­ poravanje i svojevrsnu krizu, njena koncep­ cija nagomilava potencijal kojim iscrtava novu putanju – u suprotnom smeru. U praksi, korisnici prolaze kroz različite korake u percepciji nove tehnologije. Kreću od niskih zahteva i velikih očekivanja, zatim se kroz optimalnu primenu ubiraju plodovi inovacija, a potom dolazi do nedo­ statka strpljenja za postizanje ciljeva, koji prerastaju prava obećanja tehnologije. To dovodi do prepoznavanja nove problema­ tike i do potrage za novim rešenjima. Elegancija primene clouda Rapidan rast masovne upotrebe resursa iz clouda prirodno dovodi do „privlačenja“ lokac ije ovih resursa bliže korisnicima i do decentralizacije sistema kroz kolokaciju na ivici mreže, kako bi se obiman protok po­ dataka teritorijalno približio korisnicima. Primene kao što su internet stvari ili mo­ bilni saobraćaj kroz edge mrežu, uz snažnu protivtežu u poziciji clouda, ilustruju opravdanost Gartnerovog predviđanja: 90% kompanija će do 2020. godine koristiti hibridni cloud. Optimizacija privatnog i javnog clouda, uz sopstvene resurse data centra na lokaciji, ne može se uvek nazvati kompleksnom. Definisanje strategi­ je upravljanja ovakvim okruženjem je primer suočavanja sa novim nivoom problematike, izraslim iz niza rešenja kojima su savladana brojna ograničenja iz prethodne tehnološke „epohe“. Ovde na scenu stupaju specijalizovani pro­ Sa udaljenih lokacija na ivicu mreže se premešta­ ju mrežne aplikacije izuzetno velikog protoka, one naj­osetljivije na kaš­ njenja koja unosi veliki broj komutacionih uređa­ ja na putu podataka vajd­eri servisa za kolokaciju, koji moraju dosledno da prate postavljene zahteve poslovanja. Cloud na ovaj način pronalazi svoju najelegantniju primenu. Sa udaljenih lokacija na ivicu mreže se premeštaju mrežne aplikacije izuzetno velikog pro­ toka, one najosetljivije na kašnjenja koja unosi veliki broj komutacionih uređaja na putu podataka, kao i one koje je se iz sig­ urnosnih razloga moraju koristiti lokalno, ali i periferne aplikacije kao što je CRM. Sve ostalo, prečišćen saobraćaj, opti­ mizovan za cloud servise, tamo i ostaje: fleksibilni resursi potrebni za projektno poslovanje, managed servisi za manja i srednja preduzeća, pa i data recovery sajtovi i drugi veći resursi podataka. Tako nastaje optimalna razmera istovremene upotrebe clouda i fizički bližih koloci­ ranih resursa. Odgovor je… Dakle, cloud ili kolokacija? U želji da se op­ timizuju i troškovi i performanse, odgovor je: hibrid. Problematika operativnog rada data centara je kompleksna, dok IT sektor, služ­ ba održavanja, sektor finansija, menadž­ ment kompanije, korisnici, ciljno tržište, istovremeno gaje različita očekivanja od tehnologije. Pred sektore IT-ja i održavanja postav­ljaju se ozbiljni zahtevi sa ciljem konkurentnog poslovanja kompanije. Očekuju se visoka bezbednost podataka i raspoloživost infrastrukture, istovremeno njena visoka efikasnost, radi neprekid­ nosti poslovanja i smanjenja operativnih troškova. Da bi se svi ovi ciljevi što kvalitetnije dostigli, neophodno je hibridno rešenje i specijalizovano planiranje i upravljanje fizičkom i IT infrastrukturom. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 5