Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 4

Sadržaj DATA CENTAR SPECIJAL 2018 Ca­se Study 12 Te­le­kom Srbi­ja: Uz DCIM do mak­si­mal­ne efi­ka­snos­ti da­ta centra Scalability 19 Modularni data centri Ma­in­te­nance Da­ta Cen­ter 15 Vo­dič za pla­ni­ra­nje da­ta centra 20 Pre­ven­tiv­no, pre­dik­tiv­no, pro­ak­tivno Trends 24 Ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja i bu­dućnost da­ta cen­tara Sa­fe Ro­oms 26 Be­zbe­dnost na prvom mestu Power Ma­na­ge­ment 28 Pre­ci­zna kli­ma­ti­za­ci­ja za da­ta centre Cloud Computing 5 Cloud ili kolokacija - odgovor daju hibridna rešenja DATA CENTER 6 Data centar odmah, tu iza ugla Trends 8 Sve vi­še ser­ve­ra, sve ma­nje vla­snika Risk Management 10 Kako upravljati rizikom? 11 Ko­li­ko ko­šta IT krah? 4 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 Availability 30 Raspoloživost data centra - uslov za kontinuitet poslovanja