Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 30

Avail a bi l i ty Raspoloživost data centra uslov za kontinuitet poslovanja Da bi kompanije bile u mogućnosti da sa uspehom realizuju svoje poslovne procese, a samim tim pruže i odgovarajuće usluge svojim klijentima, pred njih se kao imperativ postavlja neprekidnost poslovanja Sanja Milovanović Z amislite, na tren, banku koja u nekom ograničenom vremen­ skom intervalu nije dostupna, tj. njeni korisnici nemaju mogućnost da pristupe svojim računima. Ili benzinsku pumpu na kojoj ne može da se pristupi operativnom sistemu, a samim tim ni da se koriste njene usluge. U kraćem periodu to predstavlja manju neugodnost, ali pro­ dužavanje ovih intervala ili povećavanje njihove učestalosti je već ozbiljan udar na poslovanje kompanije. U složenijim sistemima, poput aerodroma, energetskih postrojenja, proizvodnih hala, hotela, tržnih centara ili bolnica, potreba da svi sistemi rade bez ikakvog prekida još je izraženija, a svako „štucanje“ još ozbiljnije utiče na poslovanje. Može se reći i da smo postali zavisni od napajanja, tačnije – neprekid­ nog napajanja. Pouzdanost na svim nivoima Središte svakog poslovanja čini data centar, mesto gde se pohranjuje ono na­ jvrednije, a to su informacije. Raspoloži­ vost resursa i neprekidno napajanje u data centrima čine svakodnevni rad uzbud­ljivim. Neprekidnost, odnosno visoka dostupnost ili pouzdanost – to je obaveza. Na primer, klimatizacija u vašem data centru ili serverskoj sali radi, ali je efektivnost data centra vezana za njene performanse. Da li je oprema za klima­ tizaciju pri kraju svog radnog veka? Da li je tehnološki spremna da IT opremu oslobodi toplih tačaka, nekontrolisanog prodora toplog vazduha ka procesorima, vlage ili suvog vazduha? Da li je fleksibil­ na? Ova i slična pitanja sama se nameću. Kada je kontinuitet obavezan, mora se prvo razumeti da se on očekuje na nivou čitavog poslovanja. Zbog toga sve što ga podržava mora biti u nekoj meri redun­ dantno: procesi, fizički resursi IT opreme, 30 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 Zbog uzajamnih veza među različitim domenima neprekidan rad u data centru je veoma kompleksan cilj. Zato je neophodan sistem koji će nadzirati, optimizovati i učiniti upravljivim čitav „orkestar“ resursa IT i fizičke infrastrukture. infrastruktura kvalitetnog i neprekidnog napajanja i klimatizacije, strukturno kabliranje, pa i prostorni resursi u reku i data centru. Pored redundantnosti, koja se ogleda u virtuelizaciji IT opreme, njenom dualnom napajanju, potpuno modularnoj arhitekturi UPS uređaja za napajanje i prilagodljivim resursima precizne klimatizacije, primenjuje se, takođe, i koncept fleksibilnosti. Kada su IT procesi bar delom izmešteni u cloud, onda su veze, prenosni putevi i telekomu­ nikaciona oprema još značajniji faktor u obezbeđivanju kontinuiteta. Neprekidnost rada u data centru je kompleksan cilj baš zbog uzajamnih veza događaja u različitim domeni­ ma: napajanja, precizne klimatizacije, protivpožarne zaštite, prostornih uslova, kontrole pristupa, strujanja vazduha i prostorne organizacije kabliranja kroz IT rekove i dupli pod, resursa telekomunika­ cione opreme, tereta koji trpe IT proce­ sori, kritičnosti raznovrsnih poslovnih aplikacija. Pouzdanost celine data centra valorizuje se kroz „tier“ nivoe. Dinamika dešavanja u data centru je živa, rešenja u primeni su tehnološki kompleksna, a tu je i onaj organizacioni nivo koji najčešće raspodeljuje nadležnosti i odgovornosti u najmanje dva sektora: održavanja i IT/ICT i raznovrsnih tehničkih stru­ ka. Dodajmo i da zahtevi za kvalitetom poslovanja dolaze sa visokih mesta, često izvan tehničke struke, kao i sa tržišta. Integralni nadzor Data centri danas raspolažu brojnim softverskim alatima za nadzor, a ipak im je, više nego ikada, neophodan sistem koji će integralno nadzirati, optimizovati i učiniti upravljivim čitav „orkestar“ resursa IT i fizičke infrastrukture, koji čini data centar najkvalitetnijim instrumentom poslova­nja. Za ovu namenu razvijeni su Data Cen­ ter Infrastructure Management (DCIM) sistemi sa širokim obuhvatom, dubins­ kom analizom, predikcijom i odličnim grafičkim prikazima i izveštavanjem. Ako u TV programu ili na YouTubeu i danas naiđemo na crno-beli snimak – nećemo se iznenaditi. Crno-bela fotografija ima nezamenljive vizuelne vrednosti i odgovarajući efekat na gle­ daoca, iako program u boji odavno nije „naučna fantastika“. Drugačija je situacija u data centru, gde smo prinuđeni da primenjujemo tehnološke trendove. Ako to uradimo na optimalan način, inteli­ gentno iskoristimo resurse koje imamo, uz elegantan softverski menadžment IT resursa i fizičke infrastrukture data centra – onda možemo da izdvojimo vreme i za druge procese.