Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 29

Pow er Ma­n a­g e­m ent da­ju se i u vi­so­koj ras­po­lo­ži­vos­ti, ve­li­koj gus­ti­ni to­plo­te, što većem ka­pa­ci­te­tu po kva­dra­tnom me­tru, per­ma­nen­tnom na­pa­ ja­nju i hlađenju, di­na­mičkom op­te­rećenju zbog vir­tu­eli­za­ci­je, brzi­ni im­ple­men­ta­ci­je i tro­ško­vi­ma. Sko­ra­šnji Gar­tne­rov i­zve­štaj ka­že: „Prve dve ge­ne­ra­ci­je da­ta cen­ta­ra te­ško se mo­ gu sma­tra­ti od­go­va­ra­jućim za sa­da­šnje i bu­duće po­tre­be. Da­ta cen­tar ne bi tre­ba­lo po­sma­tra­ti kao sta­tičnu struk­tu­ru, ne­go kao ži­vi or­ga­ni­zam, ko­ji evo­lu­ira za­je­dno sa pro­me­nom ser­ver­ske, me­mo­rij­ske i mre­žne in­fras­truk­tu­re.“ Vi­še od 99% elek­trične ener­gi­je ko­ja se do­vo­di do IT o­pre­me pre­tva­ra se u to­plo­tu! PUE in­deks PUE je naj­po­zna­ti­ji in­deks efi­ka­snos­ ti da­ta cen­tra i pred­stav­lja ka­pa­ci­tet IT o­pre­me u o­dno­su na ka­pa­ci­tet čita­ve in­fras­truk­tu­re (i­zra­žen u kW). Na­je­fi­ka­ sni­ji da­ta cen­tri na sve­tu pos­ti­žu PUE 1,1 po­moću ni­za stra­te­gi­ja, ma­hom efi­ka­ snim hlađenjem i ko­rišćenjem o­bnov­ lji­vih i­zvo­ra ener­gi­je (so­lar­na ener­gi­ja, vo­da, bi­oma­sa). Ipak, za stan­dar­dne da­ta cen­tre, na ti­pičnim lo­ka­ci­ja­ma i sa uobičaje­nim bu­dže­ti­ma, PUE ma­nji od 1,1 je ne­re­alan. Na­je­fi­ka­sni­ji da­ta cen­tri ko­ris­te sle­deće pre­dnos­ti: • stra­te­ški i­zbor lo­ka­ci­je (npr. Skan­di­ na­vi­ja, zbog fre­e co­olin­ga i kva­li­te­tne elek­trom­re­že); • re­pli­ka­ci­ju na je­dnu ili dve re­zer­vne lo­ka­ci­je (is­pad o­pre­me ni­je bi­tan); • n  es­tan­dar­dne ser­ve­re ko­ji trpe o­štri­je am­bi­jen­tal­ne u­slo­ve. Na­rav­no, to­me tre­ba do­da­ti i o­gro­man bu­džet ko­ji mo­že da po­drži ova­kve „ze­le­ne“ stra­te­gi­je. Kom­pa­ni­ja Schne­ider Ele­ctric je, na pri­mer, 2016. go­di­ne za­počela i­zgra­dnju Eco­Da­ta­Cen­te­ra, prvog svet­skog kli­mat­ski po­zi­tiv­nog da­ta cen­tra. Sis­tem ne­pre­ki­dnog na­pa­ja­nja (UPS) vi­so­ke efi­ka­snosti Ka­ko sma­nji­ti u­tro­šak ener­gi­je? Free co­oling (čile­r bez kom­pre­so­ra): Ras­hla­dni sis­tem mo­ra bi­ti di­zaj­ni­ran za rad u naj­go­rim u­slo­vi­ma (mak­si­mal­ na spolj­na tem­pe­ra­tu­ra) i pod pu­nim op­te­rećenjem da­ta cen­tra. Pri ni­žem op­te­rećenju i ni­žim spolj­nim tem­pe­ra­ tu­ra­ma sis­tem ra­di u ras­te­rećenom (part lo­ad) re­ži­mu. Ele­men­ti ras­hla­dnog sis­te­ma čes­to ni­su do­volj­no is­ko­rišćeni u ras­hla­dnom pos­tro­je­nju i ne ra­de efi­ka­sno. Kao naj­veći po­tro­šač ne­ko­ri­sne ener­gi­je u da­ta cen­tru, u­pra­vo se hlađenje najčešće i a­dre­si­ra u smi­slu u­šte­de ener­gi­je. Po­di­za­nje tem­pe­ra­tu­re u da­ta cen­ tru: Po­di­za­nje tem­pe­ra­tu­re pov­ra­tnog va­zdu­ha u ras­hla­dne je­di­ni­ce sma­nju­je ko­ličinu va­zdu­ha ko­ji cir­ku­li­še i sma­ nju­je ra­zli­ku pri­tis­ka ko­ju sav­lađuje kom­pre­sor u čile­ru. Dru­gim rečima, sma­nju­je­mo broj o­brta­ja ven­ti­la­to­ra i kom­pre­so­ra, a ti­me i po­tro­šnju elek­ trične ener­gi­je. In­row hlađenje: Po­tro­šnja ener­gi­je mo­ že se sma­nji­ti i pri­me­nom in­row hlađenja. Nje­go­ve ka­rak­te­ris­ti­ke su: • pre­ci­zno ra­zdvo­je­ne to­pla i hla­dna zo­na; • vi­ša pov­ra­tna tem­pe­ra­tu­ra – veći ka­pa­ ci­tet je­di­ni­ca; • is­ti ka­pa­ci­tet pos­ti­že se sa ma­nje o­pre­me; • kon­tro­la tem­pe­ra­tu­re i vla­žnos­ti va­ zdu­ha na ni­vou re­ka (ne so­be); • pre­ci­zna kon­tro­la pa­ra­me­ta­ra na ula­zu u IT o­pre­mu. I­zmeđu dva re­da re­ko­va, o­kre­nu­tih leđima je­dan dru­gom, pos­tav­lja se pla­fon (najčešće od lek­sa­na) i i­zrađuju se kli­zna vra­ta za ula­zak u to­plu zo­nu i pris­tup re­ko­vi­ma. In­row hlađenje Za­tva­ra­nje to­ple zo­ne po­većava gus­ti­nu to­plog va­zdu­ha ko­ji je mo­guće o­hla­di­ti i po­di­že tem­pe­ra­turu Za­tva­ra­njem to­ple zo­ne po­di­že­mo tem­pe­ra­tu­ru pov­ra­tnog va­zdu­ha u ras­ hla­dne je­di­ni­ce i na taj način sma­nju­je­mo ko­ličinu va­zdu­ha ko­ji cir­ku­li­še, tj. sma­ nju­je­mo broj o­brta­ja i po­tro­šnju elek­ trične ener­gi­je. Pri­me­nom ove stra­te­gi­je pos­ti­že se u­ šte­da ener­gi­je i omo­gućuje mno­go bo­lja kon­tro­la tem­pe­ra­tu­re va­zdu­ ha is­pred rek ka­bi­ne­ta. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 29