Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 28

Powe r Ma­na­g e ­m e n t Pre­ci­zna kli­ma­ti­za­ci­ja za da­ta centre In­fras­truk­tu­ra za na­pa­ja­nje i hlađenje da­ta cen­ta­ra ra­si­pa o­grom­ne ko­ličine elek­trične ener­gi­je. U ta­kvoj si­tu­aci­ji sma­nje­nje po­tro­šnje pos­ta­je fi­nan­sij­ski i eko­lo­ški im­pe­ra­tiv. Mi­loš Stoj­ko­vić P re­ci­zna kli­ma­ti­za­ci­ja na­me­nje­na je hlađenju ser­ver­skih sa­la, o­dno­ sno da­ta cen­ta­ra i svih dru­gih pros­to­ri­ja sa IT i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onom o­pre­mom za ko­ju je po­tre­bno obe­zbe­di­ti sta­bi­lan rad. Te pros­to­ri­je mo­gu se na­la­ zi­ti u po­slov­nim zgra­da­ma, ali i u kon­tej­ ne­ri­ma i­zme­šte­nim u ek­ste­ri­jer. Tem­pe­ra­tu­ra i vla­žnost va­zdu­ha u IT o­kru­že­nju mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti ne­op­ho­dne kri­te­ri­ju­me, de­fi­ni­sa­ne od pro­i­zvođača sa­me IT o­pre­me ili od AS­HRAE. Mo­der­no po­slo­va­nje i stal­ne pro­me­ ne u IT o­pre­mi za­hte­va­ju od sis­te­ma kli­ma­ti­za­ci­je mo­du­lar­nost, efi­ka­snost i u­prav­lji­vost. Ot­ka­zi­va­nje sis­te­ma se ne to­le­ri­še, a to­po­lo­gi­ja mo­ra bi­ti do­bro ra­zrađena. Da­ta cen­tri – ve­li­ki po­tro­šači ener­gi­je Power distribution Najčešći sis­tem hlađenja u da­ta cen­tri­ma da­nas (pre­ko 75% na svet­skom ni­vou) DATA CENTAR SPECIJAL 2018 100% Electrical distribution loss kW 8,5 5,6% Auxiliary and various kW 6,9 4,6% Cooling system kW 38 ̀԰Д)UALUɕ)\()- ٔ ) ԁ ф )% P͕ ѽȁ ́5 ̈́)խ ٕ ͭ ɿ  ɧ5)  ɽٗ ф ѿ ٧ ) ф ч Ʉ ل ɿ )ه ɇ ѹ ԁ5ٕ ф ф)ٗ ɿ  ͱ ɇ M ) ф хȁ  ɿ  Ѥ ) 5ԁ Ʌ )є ͔ ɥ Ѥ()Qхݕ)\(İ)͔ٗ ԁ ѵ ԰ ٗه ) ɗ ه T) ф ɧ ٧ ) ѧ %P ɗ Ѩ ɧ ͹) ɿ 5 Ʌ կ Ʉ鄁 )E ф ч Ʉɇ ͧ ٧ )UAL)%Pɽ)\(ܰ(԰ؔ(ܰؔ(] ɧ5 ) ٽԸ)Aɇ ٥ ջ ͇ ф ч Ʉ) ɇ ل ԁ ɿ ԁ L)ѼɅ ɕ ѕ؁ ͔ɕ) х A ɕѿ ٤