Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 24

Trends Ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja i bu­dućnost da­ta cen­tara U vre­me ka­da se AI te­hno­lo­gi­je pri­me­nju­ju u sve većem bro­ju o­blas­ti, lo­gično je da počne nji­ho­va ak­tiv­na pri­me­na i u do­me­nu u­prav­lja­nja da­ta cen­trima Mar­ko Her­man V e­štačka in­te­li­gen­ci­ja je „vruća te­ ma“ u ra­zličitim o­blas­ti­ma pri­me­ne in­for­ma­ci­onih te­hno­lo­gi­ja. Njen tre­nu­tni ste­pen ra­zvo­ja ta­kav je da se čes­to su­srećemo sa pri­me­nom AI te­hno­lo­gi­je, a da to­ga pre­te­žno ni­smo ni sve­sni. Na pri­ mer, ka­da ku­pu­je­mo u on­li­ne pro­dav­ni­ca­ ma, pre­po­ručeni pro­i­zvo­di ni­su na­su­mično pri­ka­za­ni – ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja se ko­ris­ti da ana­li­zi­ra na­še pret­ho­dne ku­po­vi­ne, pre­ tra­ge i dru­ge si­gna­le, i pre­po­ruči nam pro­ i­zvo­de za ko­je pos­to­ji naj­veća ve­ro­va­tnoća da ćemo ih ku­pi­ti. U sis­te­mi­ma vi­deo‑nad­zo­ra AI te­hno­ lo­gi­je uče da pre­po­zna­ju neočeki­va­ne do­ gađaje i da o to­me oba­ves­te svo­je „ko­le­ge“ 24 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 od krvi i me­sa. Ban­ke ko­ris­te ve­štačku in­te­ li­gen­ci­ju da pre­po­zna­ju po­ku­ša­je pre­va­re, a i auto­nom­na vo­zi­la su sve bli­že upo­tre­bi na uli­ca­ma... Pri­me­ra je mno­go, a svi oni ba­zi­ ra­ju se na ma­šin­skom učenju – spo­so­bnos­ti računar­skog sis­te­ma da kroz ana­li­zu ve­li­ke ko­ličine po­da­ta­ka uči i pri­me­ni stečeno zna­nje u skla­du sa svo­jim za­dat­kom. I što je veća ko­ličina po­da­ta­ka ko­ju ovi sis­te­mi ana­li­zi­ra­ju, pre­ci­znost nji­ho­vog ra­da sve je bo­lja. O­zbilj­na u­šteda Di­rek­tan po­vod za ovaj tekst je na­ja­va da će HPE us­ko­ro početi da pri­me­nju­je AI te­hno­lo­gi­ju i ma­šin­sko učenje, ka­ko bi da­ta cen­tri mo­gli sa­mi so­bom da u­prav­lja­ju! Kon­kre­tno, nji­ho­vo re­še­nje moći će da pre­ dvi­di i pre­du­pre­di pro­ble­me sa sto­ri­džom i in­fras­truk­tu­rom ge­ne­ral­no. Kom­po­nen­ te ko­je ne ra­de op­ti­mal­no biće ot­kri­va­ne auto­mat­ski, bez ika­kvog u­pli­ta­nja ljud­skog fak­to­ra, ko­ji čes­to pred­stav­lja us­ko grlo u ot­kri­va­nju postojećih pro­ble­ma. Po­red to­ga, po­ten­ci­jal­ne pro­ble­me biće mo­guće