Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 23

Ma­i n­t e­n ance Dru­gu tran­sfor­ma­ci­ju pred­stav­lja clo­ud: ge­ne­ri­sa­nje po­da­ta­ka, dos­tu­pan i si­gu­ran o­blak, ra­zme­na po­da­ta­ka. Ru­ko­vo­di­oci o­bjek­ta i o­drža­va­nja, ugo­va­rač, kraj­nji ko­ri­snik i pro­i­zvođač sa­da mo­gu da ra­de u is­to vre­me, ko­ris­teći is­tu ba­zu po­da­ta­ka, ka­ko bi una­pre­di­li efi­ka­snost o­bjek­ta. To ra­ni­je ni­je bi­lo mo­guće. Ta­kođe, to znači da stručnja­ci iz ve­li­kih kom­pa­ni­ja, bez ob­zi­ra na nji­ho­vu lo­ka­ci­ju, mo­gu da u­prav­lja­ju o­bjek­ti­ma i imo­vi­nom da­ljin­ski, ma gde se u o­dređenom tre­nut­ku na­la­zi­li. Treću tran­sfor­ma­ci­ju do­no­si ana­li­ti­ka – ona znači op­ti­mi­za­ci­ju per­for­man­si na sva­kom ni­vou kom­pa­ni­je. U­slu­ge nad­zo­ra dos­tu­pne pre de­set go­di­na bi­le su za­sno­va­ne na des­kto­pu, o­gra­ničene u i­zla­znim po­da­ci­ma i u­glav­ nom re­ak­tiv­ne, a za­vi­si­le su od in­di­vi­du­ al­nog ljud­skog tu­mačenja šta je po­gre­šno. Di­gi­tal­ni da­ljin­ski nad­zor je pre­va­zi­šao ove manj­ka­vos­ti, a to­kom na­re­dnih ne­ko­li­ko go­di­na vi­še će te­hno­lo­gi­ja na­me­ta­ti svo­ja o­gra­ničenja. Uočava­mo se­dam glav­nih te­hno­lo­ških tren­do­va ko­ji utiču na praćenje ra­da da­ta cen­ta­ra: • po­bolj­ša­nje per­for­man­si i eko­no­ mičnos­ti u­građenih sis­te­ma; • cyber be­zbe­dnost; • c  lo­ud com­pu­ting; • ana­li­ti­ka ve­li­kih ko­ličina po­da­ta­ka; • mo­bil­ni uređaji; • ma­šin­sko učenje; • auto­ma­ti­za­ci­ja, ko­ja po­di­že efi­ka­snost ra­da. Da­ljin­ski nad­zor se uvo­di ra­di praćenja, pre­dviđanja i bla­gov­re­me­nog ot­kla­nja­nja pro­ble­ma na lo­ka­ci­ji. Ko­ris­ti od ova­kve u­slu­ge su vi­šes­tru­ke: • sma­nje­no sre­dnje vre­me za po­prav­ku (MTTR); • po­bolj­šan pro­ce­nat us­pe­šnog ser­vi­si­ra­nja; • pri­la­gođeni izvešta­ji; • 24‑časov­ni nad­zor; • oba­ve­šta­va­nje pu­tem te­le­fo­na; • ana­li­za na o­sno­vu praćenja tren­do­va; • kvar­tal­ni i­zve­šta­ji; • pris­tup kom­ple­tnim te­hničkim re­sur­si­ ma, bez ob­zi­ra na to gde se na­la­zi­te. E­fek­ti re­dov­nog ser­vi­sa i o­drža­va­nja Po­sma­tra­jući ži­vo­tni ci­klus o­pre­me u je­ dnom da­ta cen­tru, mo­že se za­ključiti da za sva­ki od pe­ri­oda na­kon pu­šta­nja u rad pos­ to­ji i spe­ci­fična vrsta u­slu­ge, kao i da sva­ka od tih u­slu­ga mo­že za­do­vo­lji­ti spe­ci­fičnos­ti je­dnog da­ta cen­tra, je­dne kom­pa­ni­je. Ko­je su to ko­ris­ti od re­dov­nih ser­vi­sa i o­drža­va­nja? • Kroz pro­ak­tiv­no o­drža­va­nje obe­ zbeđuje­te op­ti­mal­ne per­for­man­se sis­te­ma, uz mi­ni­mal­ni zas­toj i mak­si­ mi­zi­ra­nje ži­vo­tnog ve­ka uređaja. • Hi­tna in­ter­ven­ci­ja na lo­ka­ci­ji osi­gu­ ra­va da će even­tu­al­ni pro­blem bi­ti de­tek­to­van i ot­klo­njen u naj­kraćem mo­gućem ro­ku. • Te­hnička po­drška, da­ljin­ski nad­zor i ser­ti­fi­ko­va­no ser­vi­sno oso­blje ga­ran­tu­ Zna­te li da mi­nut pre­ki­da ra­da da­ta cen­tra ko­šta u pro­se­ku 8.851$, i da je ta su­ma za 38% veća u o­dno­su na is­ tra­ži­va­nje spro­ve­de­no 2013. go­di­ne? Da li zna­te da je­dan pre­kid ra­da da­ta cen­tra ko­šta pro­sečno 740.000 $? Naj­veći i­zme­re­ni tro­šak pre­ki­da ra­da je­dnog da­ta cen­tra ko­štao je 2,4 mi­ li­ona $. U sve­tlu ovih broj­ki, ko­li­ko mi­nu­ta va­šeg po­slo­va­nja vre­di je­dan ugo­vor o re­dov­nom o­drža­va­nju? ju brzu re­ak­ci­ju ra­di pra­vov­re­me­nog i efi­ka­snog re­ša­va­nja pro­ble­ma. Za kraj­njeg ko­ri­sni­ka to znači veću po­u­zda­nost, una­pređene per­for­man­se, po­ve­re­nje u pro­i­zvođača spram ne­za­vi­snih i­zvođača, re­du­ko­va­nje tro­ško­va, kom­ple­ tno po­ručiva­nje na je­dnom mes­tu, a ti­me i u­šte­du vre­me­na i tru­da, uz veću mo­ gućnost i­zbo­ra. Pre­dik­tiv­no o­drža­va­nje mo­guće je spro­ vo­di­ti na vi­še ni­voa, ali ni­su svi ovi ni­voi pre­dviđeni da bu­du pre­dmet de­lo­va­nja kraj­njeg ko­ri­sni­ka. Slo­že­ni­ji ni­voi o­drža­va­ nja mo­ra­ju bi­ti pre­pu­šte­ni kva­li­fi­ko­va­nom i ser­ti­fi­ko­va­nom oso­blju ven­do­ra o­pre­me ili ser­ti­fi­ko­va­nom par­tne­ru. Na­meće se za­ključak da je od kri­tične va­žnos­ti da kraj­nji ko­ri­snik ra­zmi­šlja o: • ra­zličitim mo­da­li­te­ti­ma ugo­vo­ra o o­drža­va­nju; • je­dnom je­di­nom kon­tak­tu za ra­zličite ti­po­ve i bren­do­ve o­pre­me; • 24x7 kon­tak­tu za te­hničku po­dršku i pri­ja­vu kva­ra; • da­ljin­skom nad­zo­ru; • hi­tnim is­po­ru­ka­ma re­zer­vnih de­lo­va i za­men­skih uređaja. Na ovaj način kraj­nji ko­ri­snik se­bi osi­gu­ra­va: • fo­kus na svo­ju o­snov­nu de­la­tnost; • mak­si­mal­nu dos­tu­pnost i po­u­zda­nost; • op­ti­mi­za­ci­ju tro­ško­va i mul­ti­ven­dor ugo­vo­re o o­drža­va­nju; • s  kraćiva­nje vre­me­na po­tre­bnog za po­ prav­ku, kroz dos­tu­pnost ori­gi­nal­nih i fa­brički tes­ti­ra­nih re­zer­vnih de­lo­va; • mak­si­mal­no is­ko­rišćenje svo­je in­ves­ti­ ci­je i dos­ti­za­nje nje­nog mak­si­mal­nog ži­vo­tnog ve­ka. Je­dnos­tav­no rečeno, ko­ri­snik na ovaj način obe­zbeđuje se­bi – mi­ran san. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 23