Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 22

Ma­i n­t e­nanc e Ka­kvu vam ko­rist do­no­se re­dov­ni ser­vis i o­drža­va­nje, na­ročito ako su po­ve­re­ni ser­ ti­fi­ko­va­nom ser­vi­snom par­tne­ru? • Kroz pro­ak­tiv­no o­drža­va­nje obe­ zbeđuje­te op­ti­mal­ne per­for­man­se sis­te­ma, uz mi­ni­ma­lan zas­toj i mak­si­ mi­zi­ra­nje ži­vo­tnog ve­ka uređaja. • Hi­tna in­ter­ven­ci­ja na lo­ka­ci­ji osi­gu­ra­va da će even­tu­al­ni pro­blem bi­ti de­tek­to­van i ot­klo­njen u naj­kraćem mo­gućem ro­ku. • Te­hnička po­drška, da­ljin­ski nad­zor i ser­ti­fi­ko­va­no ser­vi­sno oso­blje ga­ran­tu­ ju brzu re­ak­ci­ju, ra­di pra­vov­re­me­nog i efi­ka­snog re­ša­va­nja pro­ble­ma. Bo­lje sprečiti, ne­go lečiti Po­u­zda­nost i si­gur­nost sis­te­ma za­vi­se od pris­tu­pa o­drža­va­nju, kao i od stručnos­ti za­ po­sle­nih. Ne­moj­mo kri­vi­ti sa­mo o­pre­mu za pre­ki­de u ra­du da­ta cen­tra. Prak­sa po­ka­zu­ je da je značajan pro­ce­nat zas­to­ja iza­zvan ljud­skom gre­škom. Da­kle, ne­op­ho­dno je ra­di­ti na una­pređenju zna­nja i stručnos­ti ljud­skih re­sur­sa, na nji­ho­vom tre­nin­gu da u kri­tičnim si­tu­aci­ja­ma re­agu­ju po una­pred de­fi­ni­sa­nim i uve­žba­nim pro­ce­du­ra­ma. Pre­po­ručeni KPI‑je­vi za praćenje sta­nja da­ta cen­tra mo­gu bi­ti: • auto­no­mi­ja kri­tičnog op­te­rećenja; • o­drža­va­nje re­dun­dan­se op­te­rećenja; • po­drška sis­te­mu auto­no­mi­je; • zav­rše­tak o­drža­va­nja; • do­vo­ljan broj oso­blja; • usa­gla­še­nost sa po­li­ti­kom si­gur­nos­ti; • vrhun­ska pri­prem­lje­nost za hi­tne slučaje­ve; • pri­me­na pos­tup­ka re­ago­va­nja u van­re­ dnim si­tu­aci­ja­ma; 22 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 • pri­me­na po­li­ti­ke be­zbe­dnos­ti i pro­ce­du­ra; • ra­zvoj, u­prav­lja­nje i ko­rišćenje pro­ce­du­ra; • kon­tro­la kva­li­te­ta / po­bolj­ša­nje; • us­klađenost obu­ka; • una­pređenje pro­ce­sa; • ope­ra­tiv­no i­zve­šta­va­nje; • pra­vil­no oba­ve­šta­va­nje o do­gađaji­ma i es­ka­la­ci­ja; • bla­gov­re­me­no i tačno i­zve­šta­va­nje o tro­ško­vi­ma. Proaktivan pristup treba negovati i u samoj kompaniji, raditi na unapređenju znanja i stručnosti zaposlenih, na njihovom treningu da u kritičnim situacijama reaguju po unapred definisanim i uvežbanim procedurama Ka­da zađemo du­blje u fun­kci­oni­sa­nje je­dnog da­ta cen­tra, vi­di­mo da sva o­pre­ma ima svoj ži­vo­tni vek. To­kom svog ži­vo­tnog ve­ka ona trpi dos­ta op­te­rećenja. Za­to tre­ ba bi­ti pro­ak­ti­van i ra­di­ti na re­dov­nos­ti i pre­ven­ti­vi, na sprečava­nju even­tu­al­nih pro­ ble­ma. Re­dov­nost nam da­je is­to­ri­ju ra­da, a pre­ven­tiv­ni ser­vis obu­hva­ta kom­ple­tnu pro­ve­ru svih kom­po­ne­na­ta uređaja, ka­ko bi se pre­ma pre­po­ru­ka­ma pro­i­zvođača upo­ re­di­li pa­ra­me­tri i – ako za tim ima po­tre­be – do­ne­la o­dlu­ka o za­me­ni o­štećenih no­vim re­zer­vnim de­lo­vi­ma. Šta se do­bi­ja pro­ak­tiv­nim o­drža­va­njem? • D  e­talj­no praćenje ra­dnih pa­ra­me­ta­ra uređaja. • D  e­talj­no praćenje u­slo­va ra­da i pa­ra­ me­ta­ra oko­li­ne. • Gra­fički pri­kaz za­be­le­že­nih elek­tričnih pa­ra­me­ta­ra. Te­hno­lo­ški tren­do­vi Ko­ri­sni­ci tra­že sta­bil­ne per­for­man­se a­pli­ka­ci­ja i pre­uzi­ma­nja, što stva­ra pri­ ti­sak da se po­da­ci pri­bli­že ko­ri­sni­ci­ma. Ka­ko ka­žu u Ama­zo­nu: „Nas­tav­lja­mo da do­da­je­mo ka­pa­ci­te­te. Na­ša mre­ža da­ta cen­ta­ra pos­ta­je sve slo­že­ni­ja i ru­ko­vođenje nji­ho­vim ra­dom je sve veći iza­zov. Da­ta cen­tri u sklo­pu ma­lih kom­pa­ni­ja ne mo­gu da po­drže uvećane po­tre­be za o­bra­dom i skla­di­šte­njem po­da­ta­ka. Uvećanje IT mo­ gućnos­ti se češće re­ali­zu­je kao ope­ra­tiv­ni tro­šak (Opex) ne­go kao ula­ga­nje u ra­zvoj (Ca­pex). U međuv­re­me­nu, te­hno­lo­gi­ja i trži­šte se stal­no ra­zvi­ja­ju, pa i mi sa­mi mo­ra­mo da ra­zvi­ja­mo no­vu ar­hi­tek­tu­ru, kroz tran­sfor­ma­ci­je ko­je se sva­ko­dnev­no de­ša­va­ju.“ Prva tran­sfor­ma­ci­ja oličena je u mo­bil­ nos­ti. Sva­ko od nas ima bar je­dan „pa­me­ tni“ uređaj, što čini ko­mu­ni­ka­ci­ju stal­nom, a uje­dno obo­gaćuje ko­ri­sničko is­kus­tvo i čini ga la­kim. Ta­kođe, to omo­gućava i pre­ po­zna­va­nje ko­ri­sni­ka – o XZ]K\q$XZH\œp\^pZHpZp[pZq!HpqhZ[H[0[[B\q$XZp[XK