Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 21

Ma­i n­ te­n ance No­vi tren­do­vi u IT in­dus­tri­ji dik­ti­ra­ju da da­ta cen­tar tre­ba po­sma­tra­ti kao je­dnu ce­li­nu, ko­joj su ne­op­ho­dni 24 sa­ta kon­stan­ tnog nad­gle­da­nja i tre­nu­tno re­ago­va­nje na po­ja­vu pro­ble­ma. Da­na­šnji da­ta cen­tri su o­bjek­ti ko­ji u se­bi sa­drže o­pre­mu ra­zličitih na­me­na i ra­znih ven­do­ra, pa ni­je la­ko or­ ga­ni­zo­va­ti nji­ho­vo o­drža­va­nje, na­ročito van ga­ran­tnog ro­ka. Na­rav­no, cilj re­dov­nog o­drža­va­nja ni­je sa­mo sprečiti even­tu­al­ni zas­toj već i omo­gućiti u­šte­de, sma­nji­ti tro­ ško­ve i po­većati si­gur­nost kraj­njih ko­ri­sni­ ka va­šeg da­ta cen­tra. Sa sva­kim no­vim da­nom po­većava se u IT do­me­nu broj za­hte­va i iza­zo­va o ko­ji­ma tre­ba vo­di­ti računa u pro­ce­su pla­ni­ra­nja, pro­jek­to­va­nja i re­ali­za­ci­je da­ta cen­ta­ra. Sve slo­že­ni­ji za­hte­vi, kao što su ne­pre­ki­dna dos­tu­pnost u­slu­ga, po­tre­ba za op­ti­mi­za­ ci­jom i fun­kci­oni­sa­njem na mak­si­mu­mu ras­po­lo­ži­vih ka­pa­ci­te­ta, u­šte­de i kon­tro­la po­tro­šnje, ras­tući tro­ško­vi pre­ki­da ra­da da­ta cen­tra i sl. čes­to do­vo­de do to­ga da se u pro­ce­su pla­ni­ra­nja ne­do­volj­no ili ni­ma­lo pa­žnje po­svećuje je­dnom vrlo va­žnom ele­men­tu po­u­zda­nos­ti da­ta cen­tra, a to je re­dov­no, pla­ni­ra­no o­drža­va­nje. Šta se do­bi­ja pro­ak­tiv­nim o­drža­va­njem? • D  e­talj­no praćenje ra­dnih pa­ra­me­ta­ra uređaja. • De­talj­no praćenje u­slo­va ra­da i pa­ra­ me­ta­ra oko­li­ne. • Ter­mo­vi­zij­ska ana­li­za. • Gra­fički pri­kaz za­be­le­že­nih pa­ra­me­ta­ra. U­na­pređene SLA u­slu­ge Ne­do­volj­no po­svećen pris­tup pre­ven­tiv­ nom o­drža­va­nju i pro­ak­tiv­nim ser­vi­si­ma Redovno održavanje nema za cilj samo da spreči eventualni zastoj u radu već i da omogući uštede, smanji troškove i poveća sigurnost krajnjih korisnika data centra na­me­tnu­li su trži­štu po­tre­bu za ra­zvo­jem spe­ci­fično una­pređenih, obo­gaćenih SLA u­slu­ga. Ovaj kon­cept je re­zul­tat nas­to­ja­nja da se pro­pus­ti, na­prav­lje­ni u ini­ci­jal­nim fa­za­ma pla­ni­ra­nja ili kao po­sle­di­ce od­ sus­tva sis­te­ma­tičnog pris­tu­pa o­drža­va­nju na­kon in­sta­la­ci­je i pu­šta­nja o­pre­me u rad, kom­pen­zu­ju kroz vrlo vi­sok ni­vo ser­vi­sne po­drške, kon­stan­tan nad­zor, pro­ak­tiv­ne i ko­rek­tiv­ne ser­vi­se, obe­zbeđiva­nje vrlo krat­kog vre­me­na od­zi­va i de­fi­ni­sa­nog vre­ me­na os­po­so­blja­va­nja sis­te­ma, ka­ko bi se sva even­tu­al­na fun­kci­onal­na ot­ka­zi­va­nja re­ša­va­la u naj­kraćem mo­gućem ro­ku. Da bi se za­do­vo­lji­le ove spe­ci­fične po­tre­be trži­šta ne­op­ho­dni su ka­drov­sko‑te­hnički ka­pa­ci­ te­ti, izu­ze­tno vi­sok ni­vo us­ko spe­ci­ja­li­zo­va­ nih zna­nja, spe­ci­fičnih di­ja­gnos­tičkih ala­ta i o­pre­me, pa­žlji­vo oda­bran la­ger re­zer­vnih de­lo­va vi­so­ke gus­ti­ne, i sve to cen­tra­li­zo­va­ no, na je­dnom mes­tu. Uz to, ni sve na­bro­ ja­no ni­je do­volj­no bez ade­kva­tne i sis­te­ma­ ti­zo­va­ne ba­ze zna­nja i do­bro or­ga­ni­zo­va­ne mre­že ser­vi­sne po­drške. Čak i ka­da se u fa­zi pla­ni­ra­nja ra­zmi­šlja o o­drža­va­nju, čes­to se pre­viđa sve­obu­ hva­tnost ovog pro­ce­sa, pa uop­šte­no vla­da uti­sak da van sa­me fa­bričke ga­ran­ci­je ne­ma po­tre­be za sis­te­ma­tičnim sa­gle­ da­va­njem ulo­ge o­drža­va­nja kao u­slo­va be­zbe­dnog i kon­ti­nu­ira­nog po­slo­va­nja. Ne­dos­ta­je ja­sna svest o to­me da je da­ta cen­tar, kao i bi­lo ko­ji dru­gi sis­tem, slo­žen or­ga­ni­zam ele­me­na­ta u u­zročno‑po­ sle­dičnoj ko­re­la­ci­ji i da je sis­tem jak, po­u­zdan i sta­bi­lan ono­li­ko ko­li­ko je ja­ka nje­go­va naj­ma­nja i naj­sla­bi­ja ka­ri­ka. Po­se­bnu pa­žnju tre­ba o­bra­ti­ti na o­drži­ vost i o­prav­da­nost in­ves­ti­ci­je u vre­dnu o­pre­mu, na to čime prav­da­mo svo­ju in­ves­ti­ci­ju ako kroz pro­pi­sa­no i sve­obu­ hva­tno o­drža­va­nje ne obe­zbe­di­mo i nje­nu fun­kci­onal­nost, mak­si­mal­no is­ko­rišćenje i dos­ti­za­nje de­fi­ni­sa­nog ži­vo­tnog ve­ka. Od izu­ze­tne je va­žnos­ti da obe­zbe­di­te se­bi: • fo­kus na o­snov­nu de­la­tnost; • mak­si­mal­nu dos­tu­pnost i po­u­zda­nost va­ših u­slu­ga; • op­ti­mi­za­ci­ju tro­ško­va i mul­ti­ven­dor ugo­vo­re o o­drža­va­nju; • skraćenje vre­me­na po­tre­bnog za po­ prav­ku, kroz dos­tu­pnost ori­gi­nal­nih i fa­brički tes­ti­ra­nih re­zer­vnih de­lo­va; • dos­ti­za­nje mak­si­mal­nog ži­vo­tnog ve­ka i pu­nog is­ko­rišćenja svo­je in­ves­ti­ci­je. To se pos­ti­že kroz: • ra­zličite mo­da­li­te­te ugo­vo­ra o o­drža­ va­nju; • sin­gle po­int of con­tact za ra­zličite ti­po­ ve i bren­do­ve o­pre­me; • 24x7 kon­takt za te­hničku po­dršku i pri­ja­vu kva­ra; • da­ljin­ski nad­zor; • h  i­tne is­po­ru­ke re­zer­vnih de­lo­va i za­ men­skih uređaja. O­da­bir po­u­zda­nog par­tne­ra Naj­si­g ur­ni­ju in­ves­ti­c i­ju, ko­ja će osi­g u­ra­ti vaš mi­ran san, pred­stav­lja mo­g ućnost da kom­ple­tno o­drža­v a­nje po­ve­r i­te par­tne­ ru vi­s o­kog ni­voa ser ­v i­snih ka­p a­c i­te­t a, sa ši­ro­kom le­p e­zom par­tner­sta­v a i pro­ve­re­ nom, kva­li­te­tnom ka­drov­sko‑te­hničkom struk­tu­rom i re­sur­si­ma. To tre­b a da bu­de kom­p a­ni­ja ko­ja vam mo­že po­nu­di­ti kom­ ple­tnu u­slu­g u za vaš da­t a cen­t ar, ali i za sva­k i se­g ment o­dvo­j e­no (ko­ji mo­že, ali ne mo­ra bi­ti sas­t av­ni deo da­t a cen­tra), i to od fa­ze pro­ce­ne, pre­ko pla­ni­ra­nja, pro­j ek­to­v a­nja i re­ali­z a­c i­j e, do o­drža­ va­nja, nad­zo­ra i me­na­d žmen­t a. Ta­da mo­že­te bi­ti si­g ur­ni da ste ste­kli po­u­zda­ nog sa­ve­z ni­k a/par­tne­ra i da ste svo­j om in­ves­ti­c i­j om obe­zbe­di­li vrhun­ski pa­ket ser ­v i­snih u­slu­g a. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 21