Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 17

Da­ta Cen­t er IV ko­rak: O­dređiva­nje o­kvi­ra i u­slo­va pro­jek­ta Ka­da i­zbor kon­cep­ta sve­de­te na ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti, pa­žlji­vo ra­zmo­tri­te re­fe­ren­ce i re­pu­ta­ci­ju ven­do­ra, te­hno­lo­ške be­ne­fi­ te to­po­lo­gi­je o­pre­me i re­še­nja, kao i lo­gis­tičku i ser­vi­snu po­ dršku – to će vam po­moći da do­ne­se­te kva­li­te­tni­ju o­dluku Glav­ni za­da­tak u ovom ko­ra­ku jes­te i­zvrši­ti pri­la­gođava­nje kon­cep­ta di­zaj­na ta­ko da u za­do­vo­lja­va­jućoj me­ri in­kor­po­ ri­ra do­da­tne za­hte­ve i o­gra­ničenja. Cilj je i­zbeći pre­is­pi­ti­va­nje u­svo­je­nog kon­cep­ta di­zaj­na, ko­je bi nas vra­ti­lo na početak re­fe­ren­tna in­sti­tu­ci­ja za de­fi­ni­sa­nje stan­ dar­da po­u­zda­nih da­ta cen­ta­ra i­zdvo­jio se Up­ti­me in­sti­tut, čiju lis­tu a­kre­di­to­va­ nih da­ta cen­tar di­zaj­ne­ra mo­že­te naći na a­dre­si https://zh.up­ti­me­in­sti­tu­te.com/ edu­ca­ti­on/a­ccre­di­ted‑tra­ining/a­ccre­di­ ted‑ti­er‑de­si­gner‑atd‑co­ur­se/a­ccre­di­ ted‑ti­er‑de­si­gner‑ros­ter. FLOORLAYOUT EXPORT TITLE: Societe Generale unapređenje Data centra SOLUTION: III ko­rak: In­kor­po­ra­ci­ja ko­ri­sničkih za­hte­va i sa­gle­da­va­nje o­gra­ničenja FM200 Nova pozicija 1374288 – V2.1 LEGEND: R Rack NetShelter SV wide Postojeći serverski R Rack NetShelter SV wide Postojeći mrežni R Rack NetShelter SV Postojeći serverski C Cooling Unit APC InRow DX U UPS APC Symmetra PX Koristi postojeĆe baterije od SILCON-a D Power Distribution R R C R R R C R R R C R R R R/A-1/Z1 R/A-2/Z1 C/A- 3 R/A-4/Z1 R/A-5/Z1 R/A-6/Z1 C/A- 7 R/A-6 R/A-8 R/A-9 C/A- 10 R/A-11 R/A-12 R/A-13/Z1 R R C U R R C R R R R R C R R R R/B-1/Z1 R/B-2/Z1 C/B- 3 U/B-4/Z2-A R/B-5/Z1 R/B-6/Z1 C/B- 7 R/B-8 R/B-9 R/B-10 R/B-11 R/B-12 C/B- 13 R/B-14 R/B-15 R/B-16/Z1 R Rack NetShelter SV Novi serverski Moguće proširenje C Cooling Unit APC InRow DX Moguće proširenje Novi Network Rack Net Shelter SV wide R Hot Aisle containment Hot FM200 Dva re­da re­ko­va sa cen­tral­nom/za­je­dničkom hla­dnom zo­nom kli­ma­ti­za­ci­je i no­vim DX kli­ma or­ma­nima pro­ce­sa pla­ni­ra­nja, što bi bi­lo kraj­nje ne­efi­ka­sno i stvo­ri­lo do­da­tne tro­ško­ve. To je još je­dan od ra­zlo­ga da, u skla­du sa pre­po­ru­kom za pret­ho­dnu fa­zu, u pla­ni­ra­nje u­ključite is­ku­snog ek­ster­nog kon­sul­tan­ta za pi­ta­nja fi­zičke in­fras­truk­ tu­re da­ta cen­tra. FLOORLAYOUT EXPORT SOLUTION: 1374288 – V3.1 TITLE: C C C FM200 Nova pozicija LEGEND: R R/A-8/Z1 R R/A-9/Z1 R R R/A-1/Z1 FM200 Nova pozicija Cold -1 U U/B-11/Z2- A R R R/B-12/Z1 R/B-10/Z1 R R/B-13/Z1 R R R/B-14/Z1 R/B-9/Z1 R R R R R R R R R/B-8 R/B-7 R/B-6 R/B-5 R/B-4 R/B-3 R/B-2 R/B-1/Z1 Cold Aisle containment R Rack NetShelter SV Novi serverski Moguće proširenje C Cooling Unit AMICO DX Moguće proširenje C Novi Network Rack Net Shelter SV 48U wide R Cold R/A-7/Z1 Power Distribution R D R/A-6 UPS APC Symmetra PX Koristi postojeĆe baterije od SILCON-a R U R R/A-11/Z1 R/A-5 Cooling Unit SE/Uniflair AMICO DX R R/A-12/Z1 R C R R/A-13/Z1 R/A-4 Rack NetShelter SV Postojeći serverski R R R/A-3 Rack NetShelter SV wide Postojeći mrežni R R R/A-2 R Rack NetShelter SV wide Postojeći serverski FM200 Nova pozicija Hot -1 Čes­to se na­kon de­fi­ni­sa­nja i u­sva­ja­nja kon­cep­ta po­ja­ve do­da­tni te­hnički za­hte­vi ko­ri­sni­ka fun­kci­ja da­ta cen­tra ko­ji ni­su deo ra­ni­je us­pos­tav­lje­nih šest ključnih o­dre­dni­ ca/pa­ra­me­ta­ra pro­jek­ta. Ta­kva si­tu­aci­ja ne znači da ste na­pra­vi­li pro­pust u ne­kom od ra­ni­jih ko­ra­ka pla­ni­ra­nja. Ove za­hte­ve ni­je ni po­želj­no sa­gle­da­va­ti u ra­ni­jim fa­za­ma; drži­te se šest ključnih o­dre­dni­ca/pa­ra­me­ta­ ra da­ta cen­tra. Sa­gle­da­va­nje ši­ro­kog op­se­ga ra­zličitih že­lja i te­hničkih za­hte­va u ra­nim fa­za­ma pla­ni­ra­nja no­si sa so­bom opa­snost od ras­pli­nja­va­nja na pro­jek­tu, gu­blje­nja fo­ku­sa, što vas mo­že skre­nu­ti sa pu­ta i u­gro­zi­ti stan­dar­de di­zaj­na da­ta cen­tra, uru­ša­va­jući bu­džet i vre­men­sku di­na­ mi­ku. Mno­go je po­želj­ni­je i efi­ka­sni­je da se ovi do­da­tni za­hte­vi i o­gra­ničenja in­kor­po­ri­ra­ju, u op­ti­mal­noj me­ri, u o­kvi­ ru kon­cep­ta di­zaj­na ko­ji je već u­svo­jen i do­go­vo­ren. Societe Generale unapređenje Data centra Cilj ovog ko­ra­ka jes­te ja­sno usa­gla­ša­va­nje i de­fi­ni­sa­nje o­kvi­ra, pra­vi­la i o­gra­ničenja unu­tar ko­jih tre­ba da se kreće pos­tav­ka pro­jek­ta da­ta cen­tra. Ka­ko je cen­tral­no pi­ ta­nje u ovom ko­ra­ku te­hničko‑te­hno­lo­ške i re­gu­la­tiv­ne pri­ro­de, ključni stej­khol­de­ri ov­de su sva­ka­ko ar­hi­tek­te i in­že­nje­ri. Va­ žno je do­bro sa­gle­da­ti i de­fi­ni­sa­ti ova dva glav­na se­gmen­ta kroz pro­jek­tni za­da­tak. Ako se ov­de na­pra­ve pro­pus­ti, to mo­že bi­ti značajan ka­men spo­ti­ca­nja u ka­sni­joj fa­zi C C FM200 Dva re­da re­ko­va sa cen­tral­nom/za­je­dničkom to­plom zo­nom kli­ma­ti­za­ci­je i no­vim in­row CV je­di­ni­cama Po­red ključnih stej­khol­ de­ra, u pro­ces pla­ni­ra­ nja u­ključite i is­ku­snog ek­ster­nog kon­sul­tan­ta za pi­ta­nja fi­zičke in­fra­ struk­tu­re da­ta centra im­ple­men­ta­ci­je; oni pred­stav­lja­ju ri­zik ve­li­ kog uti­ca­ja i mo­gu značaj­no u­gro­zi­ti sa­mu im­ple­men­ta­ci­ju, o­zbilj­no do­ves­ti u pi­ta­nje re­al­nu ope­ra­tiv­nu i­zvo­dlji­vost i upo­tre­blji­ vost da­ta cen­tra, čak i u ka­snoj fa­zi ope­ra­ tiv­ne i­zgra­dnje. Ja­sno je da pro­pus­ti na­prav­lje­ni u ovoj fa­zi pov­lače za so­bom ve­li­ke do­da­tne tro­ ško­ve, pro­bi­ja­nje de­fi­ni­sa­nih ro­ko­va, uru­ ša­va­ju bu­džet i ko­efi­ci­jent pov­ra­ta in­ves­ti­ ci­je. Sa­me o­kvi­re, u­slo­ve i o­gra­ničenja pro­jek­ta mo­že­mo sa­gle­da­ti i pos­ta­vi­ti u dve glav­ne gru­pe. • Prva grupa zaokružuje administrativnu pro­ce­du­ru, stan­dar­de stru­ke i za­kon­sku re­gu­la­ti­vu. U ovu gru­pu spa­da­ju: – imo­vin­sko prav­na do­ku­men­ta­ci­ja; DATA CENTAR SPECIJAL 2018 17