Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 16

D a­t a C e n­te r Jasno definisanje ciljeva i standardizacija meto­ dologije planiranja od ključnog su značaja za iz­ begavanje različitih rizika, neplaniranih troškova i kašnjenja u izgradnji data centra na­prav­lje­ni u ovoj fa­zi mo­gu se po­ka­za­ ti kao značaj­na o­gra­ničenja u is­pu­nje­nju nje­go­ve trži­šne fun­kci­je. Ne­do­volj­no ja­sno de­fi­ni­sa­nje ci­lje­va, očeki­va­nja i pos­tav­lja­nje da­ta cen­tra kao po­slov­ne fun­kci­je ima­ju za po­sle­di­ce lo­še pro­jek­to­van in­ves­ti­ci­ oni bu­džet, ka­šnje­nje sa pu­šta­njem u rad, i­zgu­blje­no (ne­pla­ni­ra­no) vre­me, si­ve zo­ne u tro­ško­vi­ma i fun­kci­ja­ma i značajan dis­pa­ ri­tet i­zmeđu očeki­va­nog, po­dra­zu­me­va­nog i os­tva­re­nog. S ob­zi­rom na to da se od da­ta cen­tra očeku­je la­ko i brzo pri­la­gođava­nje po­tre­ba­ ma po­slo­va­nja, ja­sno pos­tav­lje­ni i is­ko­mu­ ni­ci­ra­ni ci­lje­vi i ade­kva­tan pris­tup di­zaj­nu, uz ve­li­ku flek­si­bil­nost i adap­ta­bil­nost, je­di­ni su način da se spreči pre­di­men­zi­oni­ sa­nje, uz is­tov­re­me­no i­zbe­ga­va­nje da se, sa dru­ge stra­ne, upa­dne u zam­ku li­mi­ti­ra­nja sop­stve­nog ra­zvo­ja. Me­to­do­lo­gi­ja „četi­ri ko­ra­ka“ Na sreću, pos­to­ji ja­sna i eg­zak­tna me­to­ do­lo­gi­ja, kao i skup do­ka­za­nih ala­ta ko­ji će po­je­dnos­ta­vi­ti, u­brza­ti i una­pre­di­ti ovaj ko­rak, naj­va­žni­ji u i­zgra­dnji fun­kci­je da­ta cen­tra, uz eg­zak­tno i mer­lji­vo po­di­za­nje ni­voa kva­li­te­ta u ka­sni­jim fa­za­ma im­ple­ men­ta­ci­je. Ka­da do­no­si­oci o­dlu­ka, na­kon ar­ti­ku­li­ sa­nja ja­snih stra­te­ških ci­lje­va, da­ju ade­kva­ tne i pre­ci­zno de­fi­ni­sa­ne in­for­ma­ci­je, ko­je je pri to­me la­ko sre­dnjo­ročno i du­go­ročno sle­di­ti, pla­ni­ra­nje i ra­zvoj pro­jek­ta teći će glat­ko, pri čemu kraj­nji re­zul­tat čes­to mo­že i pre­va­zići očeki­va­nja. Me­to­do­lo­ški vođen pos­tu­pak pla­ni­ra­nja pre­tva­ra ras­pli­nja­ va­nje u za­hte­vi­ma i ne­pos­to­ja­nje ja­snih in­for­ma­ci­ja u sis­te­ma­tičan nacrt, o­dno­sno di­ja­gram ko­ra­ka ko­je tre­ba sle­di­ti. Na taj način sprečava­mo ne­pro­duk­tiv­no tro­še­nje vre­me­na i eli­mi­ni­še­mo stres iza­zvan pri­tis­ kom ro­ko­va zbog ka­šnje­nja. Stan­dar­di­za­ci­ja me­to­do­lo­gi­je pla­ni­ra­nja je od ključnog značaja, ka­ko bi osi­gu­ra­la 16 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 do­bro de­fi­ni­san pro­ces, kao ga­rant za i­zbe­ ga­va­nje ri­zi­ka od ra­zno­ra­znih i­zne­nađenja, ne­pla­ni­ra­nih tro­ško­va i ka­šnje­nja u i­zgra­ dnji. Fa­za pla­ni­ra­nja da­ta cen­tra, sa ci­ljem nje­go­ve op­ti­mal­ne i­zgra­dnje i ek­splo­ata­ci­je u uku­pnom ži­vo­tnom ci­klu­su, mo­že se su­ bli­mi­ra­ti kroz četi­ri glav­na ko­ra­ka. I ko­rak: Us­pos­tav­lja­nje ključnih pa­ra­me­ta­ra pro­jek­ta Cilj ovog ko­ra­ka je ja­sna kon­tro­la ar­hi­tek­ tu­re i bu­dže­ta da­ta cen­tra. Prvo i o­snov­no po­la­zi­šte ɇ ل ѧ ԁ ѧ ) ԁ ͱ ջ 5 ه ) ф хȁɗ i ѥ) ɗ ɗ Ѥ ͹م ѧ ه Ѥ)5 ɇ ɔɿ ф+$ ѕ+$ջ ԁ Ʌ ф ɗ ф Ʉ+$ ټ 鑇 Ѥї ɧ )ه 鹥́ ͔) 鉥 ͱ 酸ԁɗ ) ٽɗ +$ ͹+$ ѧ ԃL ѕЁ ͧ ԁɗ +$ и)Tٽ ɇ ԁ5ͧ ɇ Ѥ)ɧ ټ ѥ 5 ه ѹѕ ) Ʉ Ʉ̈́ ջ ) ԁ ه ɇ  Ѥ) ٽ Ё鄁 鹇5 )-5ѕ ɤԁٽ 餁+$ <+$ ͥ ͭ ɕ ѽ+$%P ɕ ѽ+$ ͧ ջ ԁ%P͕ ѿ +$ ɕ ѿ ɤ ͱ ջ )%P5 Ё )A єԁٽ 餁ɗ ԁ ч )͵͇ - ԁ ) )%$ Ʌ ͇ ф)-5ч5ԁٽ ɇ ԁ є 鉽)ɗ ɕ ѹ 酫 ͹ѿ )ɗ A ѿ ɽ хȁɗ )ѿ ф ɗ 酫 ) ɗ 5թԁɿ ٧ ԁɇ 鱧5Ѥ)ٕ ɤͿ ѧ ́ ٗ ɤɿ х Ѥ) ф хȁ 酫 ɤY ه )ٽ 鉽ȁ є ) ф ٗ ه ԁه ) ї ٔ)Tٽɿ ԁ ͱ є͔م )ѧ ه 5 ɇ ɔɿ ф) ٗ ԁɕ ɇ ԸU )Eєԁͧ ԁԁ5 ه )͇ ɽ聭5 ɇ ɔԁ ̈́)ɗ 5ї 5 ѧ ) y ɗ pї ه ɧ ل) ԁه 5 ه ɧ є͔) ɇ ɔ ԁ鄁 ɗ ه ) 鹧 ̈́ɗ є 鉽ȁ ) ه )- 鉽ȁ фٗ є )ه ɧ ѤEєԁ ѹɇ 鵇 ɇ ) م ͗ єه ї )ѹ ԁ Ը? ɇ ѧ є ԁɗ ɕ )ɗ ч ԁٕ Ʉї є)ѿ ɗ ɗ ) ѧ5ԁ͕ ٧ ͹ԁ Ը= є) ɥ ѧ Ѥɇ 鹔 5 م) ͹ ͇ єه ɤ ) ɧ ͹ фه ѹ ɽ) 5ه Ʌи)Y хԁٽ ɇ ԁ є)͇ ͧ є є ͹ )ч ٧ є Ʌ Ё ٿ ه ) 5 Ʌ կ ɔAɗ )ٽ 餰 ɕ5ѕ Ʉ )ٗ ԁɕ ɇ ԰ԁɿ ) 5є ͹ ѕ ճ х )ф鄁 ч 5 Ʌ կ ɔ ф) ɄT