Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 15

Da­ta Cen­t er Vo­dič za pla­ni­ra­nje da­ta centra Iako se ka­rak­te­ris­ti­ke po­je­di­načnih da­ta cen­ta­ra mo­gu um­no­go­me po­kla­pa­ti, sva­ki od njih, u za­vi­snos­ti od po­slov­nih po­tre­ba ko­ri­sni­ka, mo­ra is­pu­ni­ti i ne­ke spe­ci­fične za­hte­ ve. Sto­ga pla­ni­ra­nje je­dnog mo­der­nog da­ta cen­tra pred­stav­lja pra­vi iza­zov. Gor­dan Vu­jičić U z im­pe­ra­tiv ko­nek­tiv­nos­ti i dos­ tu­pnos­ti kom­ple­tnog ser­vi­sa na sa­mom pra­gu ko­ri­sni­ka, u sav­re­ me­nom po­slov­nom sve­tu ras­po­lo­ži­vost 24/7 je o­sno­va po­slov­ne i­zvrsnos­ti i ključ za os­tva­re­nje kom­pe­ti­tiv­ne pre­dnos­ti. Brzi­ na, dos­tu­pnost, efi­ka­snost, flek­si­bil­nost i ska­la­bil­nost vi­še ni­su op­ci­je oko ko­jih se mo­že po­le­mi­sa­ti, već ključne, kri­tične per­ for­man­se za op­sta­ja­nje u IoT i big da­ta eko­ sis­te­mu ko­ji se ra­zvi­ja. U ta­kvoj po­slov­noj kli­mi da­ta cen­tri mo­ra­ju da bu­du cen­tral­na tačka sis­te­ma, da bu­du alat ko­ji omo­gućuje do­no­še­nje i spro­vođenje ade­kva­tnih po­ slov­nih o­dlu­ka. Da­ta cen­tri su pro­šli dug ra­zvoj­ni put – od „crnih ku­ti­ja“, ka­ko su ih ne­ka­da do­živ­ lja­va­li no­si­oci i­zvršnih po­slov­nih fun­kci­ja, ili pros­to pros­to­ri­ja za sme­štaj „ne­ka­kvih“ računar­skih sis­te­ma, do cen­ta­ra po­slov­ ne i­zvrsnos­ti i kom­pe­ti­tiv­nos­ti, što da­nas pred­stav­lja­ju. No, i u ta­ko i­zme­nje­nim okol­nos­ti­ma, način na ko­ji se di­zaj­nu da­ta cen­ta­ra pris­tu­pa u ši­ro­kom kru­gu kom­pa­ ni­ja i kod ve­li­kog bro­ja IT pro­fe­si­ona­la­ca ni­je pri­la­gođen nji­ho­voj no­voj ulo­zi i kri­ tičnom značaju. I­za­zo­vi pla­ni­ra­nja Očeki­va­nja ko­ja se pos­tav­lja­ju pred sva­ki da­ta cen­tar mo­gu po­dra­zu­me­va­ti mno­go za­je­dničkih ka­rak­te­ris­ti­ka, ali, is­to ta­ko, sva­ki da­ta cen­tar ima i spe­ci­fične i je­din­ stve­ne po­tre­be, u za­vi­snos­ti od fun­kci­je i po­slov­nih po­tre­ba ko­ri­sni­ka. Iz tog ra­zlo­ga je nji­ho­vo pla­ni­ra­nje i da­lje glav­ni iza­zov. Spo­ti­ca­nja ko­ja se jav­lja­ju pri ovom ko­ra­ku mo­gu bi­ti (i je­su) ključna za bu­duću po­ slov­nu vre­dnost da­ta cen­tra, kao ala­ta za pos­ti­za­nje po­slov­ne i­zvrsnos­ti kom­pa­ni­je. Bu­duća očeki­va­nja od da­ta cen­tra, nje­ go­va po­slov­na fun­kci­ja i stra­te­gi­ja – to su te­me ko­je su čes­to ne­ja­sno ili lo­še is­ko­ mu­ni­ci­ra­ne i­zmeđu svih za­in­te­re­so­va­nih stra­na u kom­pa­ni­ji. Na ža­lost, pro­pus­ti DATA CENTAR SPECIJAL 2018 15