Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 14

Ca­s e S tu dy PM‑ovi (power me­ter), PLC mo­du­li, Smart PDU‑ovi, EGX (mod­bus ga­teway), Net Botz ap­pli­an­ce, TH sen­zo­ri. U ovoj fa­zi u o­kvi­ru im­ple­men­ta­ci­je DCIM re­še­nja u kom­pa­ni­ji Te­le­kom Srbi­ja i­zvrše­na je in­sta­la­ci­ja so­ftver­ skih mo­du­la na una­pred pri­prem­lje­nim vir­ tu­el­nim ser­ve­ri­ma, i to DCIM Ope­ra­ti­ons, DCIM Expert i DCIM Por­tal mo­du­la. U ovoj fa­zi je u mo­du­lu DCIM Ope­ra­ti­ ons i­zvršen pro­ces kom­ple­tne vi­zu­eli­za­ci­je, tj. is­crta­va­nja 2D i 3D mo­de­la da­ta cen­tra, uz unos kom­ple­tne in­fras­truk­tu­re i svih IT/ICT uređaja. Svi har­dver­ski ele­men­ ti iz prve fa­ze, na­kon lo­gičkog do­da­va­nja u DCIM Expert mo­dul, pre­zen­to­va­ni su nji­ho­vim vi­zu­el­nim par­nja­ci­ma u DCIM Ope­ra­ti­ons mo­du­lu, čime je do­bi­jen pri­kaz svih me­re­nja sa svih re­fe­ren­tnih tačaka. Za ge­ne­ri­sa­nje ve­li­kog bro­ja već pre­de­fi­ni­sa­ nih ili pri­la­gođenih i­zve­šta­ja i pre­zen­to­va­ nje tre­nu­tnog sta­nja u da­ta cen­tru za po­ tre­be me­na­džmen­ta kom­pa­ni­je za­du­žen je DCIM Por­tal mo­dul. I­zvrše­na je i in­te­gra­ ci­ja DCIM‑a sa pos­to­jećim CMDB (Cen­tral Ma­na­ge­ment Da­ta Ba­se) sis­te­mom. O­bje­di­nja­va­nje svih in­for­ma­ci­ja une­tih u DCIM sis­tem omo­gućilo je: •  cen­tra­li­zo­va­no re­še­nje za evi­den­ti­ra­nje o­pre­me u da­ta cen­tru (As­set Ma­na­ge­ment); • ener­get­sku efi­ka­snost da­ta cen­tra pro­ računom PUE fak­to­ra (Power Usa­ge E­ffe­cti­ve­ness); • lak­šu iden­ti­fi­ka­ci­ju i pre­dik­ci­ju po­ ten­ci­jal­nih pro­ble­ma, kao što su npr. 14 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 tem­pe­ra­tur­ni čepo­vi, pre­op­te­rećenje rek or­ma­na, loš pro­tok va­zdu­ha, ne­ dos­ta­tak fi­zičkog pros­to­ra; • ko­rišćenje ala­ta za do­de­lu ra­dnih na­ lo­ga i praćenje pro­me­na u da­ta cen­tru (sme­šta­nje o­pre­me, po­ve­zi­va­nje, de­ mon­ta­ža); • “What if“ si­mu­la­ci­je bez uti­ca­ja na in­ fras­truk­tu­ru i o­pre­mu; • b  o­lje pla­ni­ra­nje i op­ti­mi­za­ci­ju re­sur­sa. Prvi re­zul­ta­ti i pla­no­vi za bu­dućnost Prvi efek­ti im­ple­men­ta­ci­je no­vog re­še­nja bi­li su vi­dlji­vi o­dmah na­kon počet­ka upo­ tre­be DCIM ala­ta, uvi­dom u cen­tra­li­zo­van i de­ta­ljan pre­gled ka­pa­ci­te­ta svih ele­me­ na­ta in­fras­truk­tu­re, rek or­ma­na, pa­siv­nih ko­nek­ci­ja i uvi­dom u op­te­rećene mi­kro­kli­ mat­ske zo­ne u ser­ver sa­li. Za ge­ne­ri­sa­nje i­zve­šta­ja o PUE je ra­ni­je bi­lo po­tre­bno mi­ni­mal­no 30 da­na, ka­ko bi pri­ku­plja­njem va­ri­ja­bil­nih po­da­ta­ka o po­tro­šnji ener­gi­je i­zve­štaj dos­ti­gao za­do­vo­ lja­va­jući ni­vo pre­ci­znos­ti. Na­kon im­ple­ men­ta­ci­je, kroz i­zve­štaj o PUE mo­guće je is­pra­ti­ti i pro­me­ne u po­bolj­ša­nju ener­get­ ske efi­ka­snos­ti da­ta cen­tra op­ti­mi­za­ci­jom sis­te­ma za kli­ma­ti­za­ci­ju, tj. ko­rišćenjem free co­oling re­ži­ma u pe­ri­odi­ma nis­ke spo­ lja­šnje tem­pe­ra­tu­re. „Da bi se DCIM in­ves­ti­ci­ja is­pla­ti­la u pot­ pu­nos­ti po­tre­bno je, pre sve­ga, ima­ti ažu­ran sis­tem sa što većim bro­jem sen­zo­ra, a po mo­gućstvu i­zvrši­ti i pot­pu­nu auto­ma­ti­za­ci­ju ne­kih pro­ce­sa op­ti­mi­za­ci­je, im­ple­men­ta­ci­ jom do­da­tnih mo­du­la, kao što su DCIM IT Op­ti­mi­ze i DCIM Co­oling Op­ti­mi­ze“, ka­že Du­šan Ćirić, su­mi­ra­jući do­sa­da­šnje efek­te im­ple­men­ta­ci­je StruxureWare re­še­nja, i do­da­je: „Da­lji pla­no­vi po pi­ta­nju DCIM‑a su da i­zvrši­mo pot­pu­ni pre­la­zak na nje­go­vu upo­tre­bu, jer sam pro­ces tran­zi­ci­je na no­vo so­ftver­sko re­še­nje pra­ti i pos­te­pe­no eli­mi­ ni­sa­nje re­še­nja na is­te­ku ži­vo­tnog ci­klu­sa. U o­kvi­ru bu­dućih pla­no­va ana­li­zi­ra­ju se mo­ gućnos­ti ko­rišćenja DCIM‑a kao cen­tral­nog ala­ta za As­set Ma­na­ge­ment i us­pos­tav­lja­nja do­da­tne sin­hro­ni­za­ci­je sa ala­ti­ma za mo­ni­ to­ring ser­ve­ra.“ I­zgra­dnjom je­dnog od naj­sav­re­me­ni­jih da­ta cen­ta­ra na na­šim pros­to­ri­ma i im­ple­ men­ta­ci­jom naj­mo­der­ni­jih te­hno­lo­gi­ja, među ko­ji­ma je i DCIM re­še­nje, kom­pa­ni­ja Te­le­kom Srbi­ja po­zi­ci­oni­ra­la se kao li­der na trži­štu IT i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­one in­dus­tri­je u re­gi­onu. Im­ple­men­ta­ci­jom DCIM re­še­nja na­prav­ljen je do­da­tni is­ko­rak u sve­obu­ hvat­noj po­nu­di sta­te‑of‑the‑art te­le­ho­using u­slu­ge Te­le­ko­mo­vim ko­ri­sni­ci­ma. Kom­pa­ni­ja Te­le­kom Srbi­ja po­se­du­je je­dan od naj­sav­ re­me­ni­jih da­ta cen­ta­ra u re­gi­ onu. Pro­jek­to­van i i­zgrađen u skla­du sa naj­vi­šim stan­dar­di­ma, on pred­stav­lja po­u­zda­nu i sav­re­me­nu o­sno­vu za sme­štaj i rad ICT o­pre­me u vi­še od 2.000 kva­dra­ta te­hničkog pros­to­ra. Sem in­ter­nih kom­pa­nij­ skih po­tre­ba, Te­le­ko­mov da­ta cen­tar obe­zbeđuje i kom­ple­tan por­tfo­lio ICT u­slu­ga na­me­nje­nih po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma: od sme­šta­ja o­pre­me (te­le­ho­using u­slu­ga), pre­ko i­znaj­ mlji­va­nja in­fras­truk­tu­re, pris­tup svim ICT u­slu­ga­ma na na­ci­onal­nom i međuna­ro­dnom ni­vou, sve do ser­ vi­sa ba­zi­ra­nih na clo­ud te­hno­lo­gi­ji ili kom­ple­tnog IT out­so­ur­cin­ga.