Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 12

Ca­s e S tu dy Težnja ka optimizaciji re­ sursa u data centru navela nas je da krenemo sa anal­ izom tržišta DCIM rešenja konkurentnih na globalnom nivou i razmatranjem mo­ gućnosti i opravdanosti im­ plementacije istog. Du­šan Ćirić, Di­rek­ci­ja za IT po­dršku i ICT ser­vi­se u kom­pa­ni­ji Te­le­kom Srbija Bo­ja­na Her­man Ne­delj­ko­vić I de­ja o im­ple­men­ta­ci­ji DCIM re­še­nja (Da­ta Cen­ter In­fras­tru­ctu­re Ma­na­ge­ ment) u kom­pa­ni­ji Te­le­kom Srbi­ja da­ti­ra još iz pe­ri­oda i­zgra­dnje prvog kom­pa­nij­ skog da­ta cen­tra, u­sled za­hte­va za po­ većanjem ka­pa­ci­te­ta pros­to­ri­je za sme­šta­ nje IT/ICT o­pre­me (ser­ver­ sa­le), kao i sa­me in­fras­truk­tu­re da­ta cen­tra. Te­hno­lo­ški ra­zvoj IT i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­one in­dus­tri­je dik­ti­ra­li su po­kre­ta­nje kom­ple­tne di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je u kom­pa­ni­ji Te­le­kom Srbi­ja, sa ci­ljem una­pređenja po­slov­nih pro­ce­sa i obe­zbeđiva­nja naj­kva­li­te­tni­je is­po­ru­ke ser­ vi­sa naj­za­htev­ni­jim ko­ri­sni­ci­ma. Iskustva iz ovog procesa sa nama je podelio Dušan Ćirić iz Direkcije za IT podršku i ICT servise. U pi­ta­nju su, pre sve­ga, mo­bil­nost, di­gi­tal­ni ser­vi­si, in­ter­net stva­ri, big da­ta i clo­ud u­slu­ge. Ova­kav trend u­slo­vio je i­zgra­dnju prvog sav­re­me­nog da­ta cen­tra ve­li­kog ka­pa­ci­te­ta, 12 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 naj­pre za in­ter­ne po­tre­be kom­pa­ni­je, ali i za po­tre­be ko­ri­sni­ka Q ٔї ) ͥ ͱ  ф хȁ ɇE)ͭ ԁ̈́ ͅ ɗ х )ɗ ч ԁ٥͗ ѧ ) Ʌ կ ɔ ٿ لQ Ȁ́ ͧ ) ԰ԁ ͗ ѧ Q Ȁаɤ+5ԁ͔ Ʌ ه ї ѹ ɗ ) ͕ ٧ ̈́)Y ͽ ټ Ѥ 鑇 Ѥ) ͕ ٧ ̈́ ѧ Ё ɇ ) ͅ ɗ ه ї ѹ Ʌ կ ) ɔ鄁 ѧ ԁ х ) ٧  ї ٽɗ ջ ͔)ٔ̈́ 鉗Eه ѕ ) ɿ ͭ ͱ ل ɗ ) ɧ5 %P% P) ɗ ͵ ї ԁ͕ ٕ ͇ ٗ ) ї ф) 5 ѧ ф 鉗 Ё Ʌկ ) ɔ ф Ʉ͇ %P% P) ɗ 鉗Eԁ ч ) ͅ ɗ ͥ ї 鄁 ɿ ԁɥ