Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 11

Risk Manag ement DCIM sisteme karakterišu opsežnost pregleda i du­ binska analiza, predikcija i odlični grafički prikazi i izveštavanje upravljanje data centrom. To može biti podizanje nivoa dostupnosti opreme, poštovanje obećanih SLA, veća efikasnost i kreiranje kvalitetnih izveštaja za menadž­ ment o statusu i predviđanju performansi i potreba. Tek u narednom koraku iden­ tifikujemo koje su informacije potrebne za postizanje ovih ciljeva. Uopšteno, koji su podaci potrebni radi merenja dostup­ nosti, ispunjenja SLA, efikasnosti? Koje informacije čine adekvatnu podlogu za predviđanje kapaciteta kritičnih resursa? Šta je važno predstaviti višim upravljačkim nivoima kompanije? Svrha DCIM sistema je da obezbedi kompletne i tačne podatke za ove svrhe. Prednosti DCIM sistema Na kraju, kakvu dobrobit je realno očeki­ vati od DCIM sistema? Tu spada pristup tačnim, korisnim podacima o stanju i budućim potrebama u data centru, stva­ ranje standardnih procedura za zamenu opreme, jedinstven izvor pouzdanih aktuelnih informacija o „asetima“, bez potpitanja o trenutnoj fazi međusobne sinhronizacije više izvora, kako to inače može da se dogodi. Od velike je pomoći informisano predviđanje prostora, resur­ sa napajanja i kapaciteta klimatizacije, čime se obezbeđuje vreme za adekvatno planiranje. Potpunije razumevanje stanja resursa napajanja električnom energijom, klimatizacije i šireg okruženja data centra vodi ka višoj raspoloživosti data centra kao celine. Takođe, viši nivo efikasnosti, kao i svrsishodnost upotrebe svih oblika korišćene energije, vode smanjenju opera­ tivnih troškova. Uz DCIM kompanije dobijaju celovitost pregleda i automatizam neophodan za tu­ mačenje metrike vezane za data centar, radi pouzdanosti garantovanog nivoa usluga. Šta je data centar za vas, sada? Jedan od mogućih odgovora je: pouzdana i predvidljiva, efektivna infrastruktura, neprekidno optimizovana – u većem delu automatski – tako da podržava, štiti i unapređuje poslovanje i konkurentnost kompanije. Ko­li­ko ko­šta IT krah? IT kvar ko­ji je u­zro­ko­ vao tro­dnev­ni po­re­mećaj le­to­va Bri­tish Airwaysa mo­gao bi ko­šta­ti ovu avio‑kom­pa­ni­ju bar 100 mi­li­ona funti B ri­tish Airways je i­zmeđu 27. i 29. ma­ja ove go­di­ne ot­ka­zao oko hi­lja­du le­to­va ši­rom sve­ta. Pad nji­ho­vog računar­skog sis­te­ma iza­ zvao je ha­os na lon­don­skim aero­dro­ mi­ma He­at­hrow i Gatwick i po­go­dio vi­še od 70.000 pu­tni­ka. Mno­gi od njih pro­pus­ti­li su svo­je o­dmo­re, bi­li za­drža­ni u avi­oni­ma ili pro­ve­li noć na aero­dro­ mu, i­zgu­bi­li prtljag... A sve je mo­glo bi­ti i­zbe­gnu­to. Ve­ru­je se da je do IT kva­ra ko­ji je iza­zvao ko­laps u avio‑sa­o­braćaju do­šlo zbog pro­ble­ma sa snab­de­va­njem stru­ jom. Međutim, sin­di­kal­ni pred­stav­ni­ci za nas­ta­le pro­ble­me o­kriv­lju­ju krat­ko­ vi­dost i po­hle­pu kom­pa­nij­skog ru­ko­ vod­stva, ko­je je pro­šle go­di­ne pro­ce­ni­lo da su sto­ti­ne lo­jal­nih za­po­sle­nih među IT oso­bljem su­vi­šni i aut­sor­su­je po­sao. Na­kon što je kvar lo­ci­ran i ot­klo­njen, bi­li su po­tre­bni da­ni za us­pos­tav­lja­nje pu­ne fun­kci­onal­nos­ti kom­pa­nij­skog IT sis­te­ma, o­bnav­lja­nje re­gu­lar­nog pro­gra­ma le­to­va i nor­ma­li­za­ci­ju ra­da ko­ri­sničkih slu­žbi. Pre­li­mi­nar­ne pro­ ce­ne bru­to tro­ško­va zbog obus­ta­ve le­to­va kreću se oko 100 mi­li­ona fun­ti, a Bri­tish Airways bi mo­gao da se zbog sve­ga nađe i pred od­šte­tnim za­hte­vi­ma pu­tni­ka. Na ža­lost, slučaj Bri­tish Airwaysa ni­je izo­lo­van in­ci­dent. Pro­šle go­di­ne ame­ rički avio‑pre­vo­znik Del­ta pre­trpeo je šte­tu od sto­ti­nak mi­li­ona do­la­ra na­kon obus­ta­ve ra­da u nji­ho­vom da­ta cen­tru, iza­zva­ne kva­rom na o­pre­mi. DATA CENTAR SPECIJAL 2018 11