Data Centar - Specijal 2018 Casopis Data Centri 2018 - Page 10

Risk M ana g e m e n t Nadzor i upravljanje infrastrukturom Kako upravljati rizikom? Za optimalno funkcionisanje kompleksnog sistema kakav je data centar od presudnog je značaja korišćenje softvera za nadzor i upravljanje infrastrukturom Sanja Milovanović P ri sagledavanju kompletne fizičke i IT infrastrukture data centra, indikativno je da pojedini sektori – IT, održavanje, finansije i drugi u kompaniji – imaju svoj pogled na resurse i ciljeve. U slučaju da nešto manjka, pojaviće se u cilju dijagnostike više smislenih pitanja, koja će ipak biti ograničena vidokrugom svakog sektora. Ako u raznim sektorima postavite pitanje šta predstavlja data centar, već ćete dobiti nekoliko odgovora, istovremeno tačnih i potpuno različitih. Radi projekto­ 10 DATA CENTAR SPECIJAL 2018 vanja, operativne optimizacije i planiranja data centra, neophodan je sistem alata koji će indikacije, prikupljene iz svih delova infrastrukture, objediniti u jasne izveštaje i pružiti pouzdanu podlogu za informisane odluke i konkretne akcije. Perspektiva je dodatno razdeljena na nove vizure ukoliko se radi o cloudu, odnosno co-location data centru, u zavis­ nosti od toga da li ste vlasnik, korisnik ili u obe ove uloge. U svetu se izdvojila i poseb­ na uloga sa ciljem sagledavanja digitalne strategije kompanije - izvršni direktor digi­ talizacije (CDO – Chief Digital Officer). Na ovakvoj sceni od presudnog je značaja korišćenje softvera za nadzor i uprav­ ljanje infrastrukturom – kako preciznom klimatizacijom i bezbednim napajanjem električnom energijom, tako i IT serveri­ ma, na kojima se, često u virtuelizovanom okruženju, odvijaju procesi na kojima počiva delatnost i konkurentnost kom­ panije. Zato i funkcije analize, upravljanja, predviđanja i izveštavanja moraju biti napredne u okvirima softvera Data Center Infrastructure Management – DCIM. Svrha DCIM-a je da pruži korisne odgo­ vore. Ali, koja su prava pitanja? Prava pitanja čine zanimljivu listu, počev od lokacija na kojima se nalaze neki od traženih servera ili optimalnog izbora mesta za smeštaj novog, preko ispitivanja da li su resursi napajanja, hlađenja, pasivne mreže i prostora u rekovima i u sali dovo­ ljni za jednu ili više narednih godina. Kada dođe do neprilika u data centru, potrebno je da hitno saznamo šta se dogodilo, koji servisi su pogođeni, gde je tačno uzrok lanca događaja, odnosno gde je inter­ vencija neophodna. Ne smemo ostati u dilemi da li su postojeći resursi dovoljni i u toku redovno o][KY]Z›ݛܘHq#Z[[HݘZH[H]H[Bݛڙ]ۚ[HYKSHHB^[ZHݙHXH[ܛXXZKZ^X]H]qhY[OH^ܝBSHqhY[H#Z[[[^ܘH[]BHڙHX][[H!Z