Cutaway Guitar Magazine CUTAWAY 63 - Page 29

Guitarras GUILD STARFIRE III Hollow body, single cut guitarras 29