Cottover Cottover_SS_2019_SV_LR - Page 27

Medveten konsumtion Konsumtion är i grunden något positivt eftersom det är en förutsättning för handel. Handel är nödvändigt för vår ekonomi och skapar jobb samt välfärd. Nästan all minskning av extrem fattigdom har skett i länder som är integrerade med omvärlden genom handel och inflöde av multinationella företag och nästan alla länder som har gått från fattigdom till industrialisering i modern tid har använt textilindustrin som språng- bräda. FN:s utvecklingsprogram UNDP menar att textil- och klädindustrin är unik i den globala ekonomin i dess förmåga att hjälpa länder till utveckling. Samtidigt måste handel vara rättvis och hållbar för att leda till positiv utveckling. Där har vi kunder och konsumenter ett viktigt uppdrag, nämligen att medvetet välja hållbara produkter och ansvarsfulla företag, då skapar vi positiv förändring genom vår köpkraft. Ett bättre uttry- ck är kanske därför medveten konsumtion vilket leder till hållbar utveckling. Det är väldigt svårt för oss konsumenter att veta vad vi egentligen köper och hur en produkt blivit tillverkad. Det kan till och med vara svårt för le- verantören att veta hur hela tillverkningskedjan ser ut eftersom den ofta sker i många steg. Till hjälp har vi tredjepartscertifieringar som erbjuder trovärdig vägledning för både tillverkare och konsument genom sina märkningar. Tredjepartscertifieringar innebär för er att ni får: • Full spårbarhet från fiber till plagg. Alla steg och leverantörer i kedjan är dokumenterade. • Granskning och verifiering för att säkerställa att kraven uppfylls, från en organisation som är frikopplad och helt oberoende från leverantören. • Årliga kontrollbesök och inspektioner för att säkerställa att tillverkarna lever upp till kraven • Märkningar som är kända på marknaden och hjälper kunden att snabbt hitta hållbara produkter. Cottovers mest vinnande koncept är kunden! Det allra största bidraget gör dock våra kunder. Det är kundens efterfrågan som styr utbudet. Om du vill köpa ekologiska kläder och aktivt väljer kläder som blivit tillverkade med hänsyn till människa och miljö, leder det på lång sikt till fler hållbara produkter på marknaden och en mer hållbar textilindustri. Det är först när vi konsumenter aktivt väljer hållbara produk- ter före konventionella som vi tillsammans kan förändra textilbranschen på riktigt. Tack för att ni väljer Cottover! 27