Concurs E ziua ta, mamico concurs E ziua ta, mamico! ++ BUN 2019-converted - Page 9

Nr................ / ......................... ….................... Nr................ / ACORD DE PARTENERIAT Încheiat astăzi, ……………..........................................…. între: ▪ Şcoala Gimnazială nr. 3 Cugir, Structură Şcoala Gimnazială ,,Ioan Mihu” Vinerea şi Grădiniţa cu P.N.Vinerea, jud. Alba, reprezentată de prof. Stela Ţîrlea, în calitate de director şi prof. Nicoletta Huştiuc, prof. Mihaela Szilagyi-Tomoiu, în calitate de iniţiatori/coordonatori ai Concursului Interjudeţean ,,Sărbătorile copilăriei” ▪ Şcoala/Grădinița…………………………………………………………………………….......…reprezentată de.................. ……………………...........................................................………, în calitate de director, şi următoarele cadrele didactice implicate în proiect:...............................................................................................................................……….......…… ........……………….........................................…, în calitate de cadre didactice îndrumătoare participante la Concurs în cadrul proiectului ,,Sărbătorile copilăriei”, ediţia a VI-a, martie 2019. Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada lunilor martie-iunie 2019 ; Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea realizării Proiectului educativ - Concurs judeţean de felicitări ,, Sărbătorile copilăriei”, ediţia a VI-a. Obligaţiile părţilor: Aplicantul se obligă: - Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului; - Să organizeze expoziţia cu lucrările primite; - Să asigure jurizarea corectă a lucrărilor; - Să respecte termenul de desfăşurare a concursului; - Să distribuie diplomele de participare elevilor şi adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare la sfârşitul fiecărei etape a proiectului; - Să realizeze portofoliul proiectului. - Să mediatizeze rezultatele concursului. Partenerul se obligă : - Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară; - Să pregătească preşcolarii şi şcolarii pentru activitate; - Să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la concurs; - Să trimită în timp util coordonatorilor de proiect fişele de înscriere, acordul de parteneriat şi lucrările realizate de preşcolari şi elevi; - Să distribuie preşcolarilor şi elevilor participanţi diplomele şi premiile obţinute. Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Aplicant, Partener,