Colla de Sabadell Opuscle 100 anys Opuscle_Colla_Sabadell - Page 16

Colla de Sabadell 1915 (estiu) L’Exposició d’Art Nou Català introdueix el noucentisme en l’art sabadellenc i provoca una reacció dels artistes aca- demicistes. La precedeix un manifest de Joaquim Folguera i es completa amb un cicle de conferències. 1916 Parcerisa, els germans Trabal, Pere Valls, Joaquim Figuerola i Antoni de P. Avellaneda publiquen mitja dotzena de números de la Fulla Salau, fulls que re- parteixen gratuïtament a la Rambla els diumenges al matí, amb el text emmar- cat de publicitat i impresos a una sola cara. El grup de la redacció de la Fulla Salau. D’esquerra a dreta: P. Valls. A. Avellaneda, F. Trabal i L. Parcerisa. Any 1916. Foto: J. Figuerola / Fundació La Mirada. 1918 (hivern) Vila Arrufat, Marlet, Parcerisa, Oliver i els germans Trabal coincideixen a l’Acadè- mia de Belles Arts. Els de les arts plàsti- ques venien de l’Agrupació Artística; els altres, de l’Acadèmia Catòlica. 16