Climate change-logo-2016 - Page 45

Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα:  θσηίδνπκε,  ζεξκαίλνπκε ή δξνζίδνπκε ην ζπίηη καο,  καγεηξεχνπκε ην θαγεηφ καο,  θξαηάκε ηα ηξφθηκα θξέζθα  πιέλνπκε ηα ξνχρα καο. Tα απηνθίλεηά καο, ηα ιεσθνξεία, ηα ηξέλα θηλνχληαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ ηνπο δίλνπλ: ηα θαύζηκα (π.ρ. ε βελδίλε) ή ν ειεθηξηζκόο (π.ρ. ειεθηξηθφο ζηδεξφδξνκνο).