CIO WORLD & BUSINESS - Page 4

SPECIAL REPORT ติดตัง้ Wireless Campus ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ สองวิทยาเขต และภายใน ห้องเรียน ได้นา� Cloud Infrastructure Service มาประยุกต์ใช้กบั การ บริการด้านต่างๆ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น True/ AIS เพือ่ ให้บริการระบบ Wi-Fi ทีม่ กี ารติดตัง้ Firewall และ IPS เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP: Business Continuity Plan) โดยจัดท�า DR-Site ซึง่ เป็นกระบวนการน�า เว็บไซต์สา� รองมาท�างานแทนกรณีเกิดปัญหากับเว็บไซต์หลัก มีแผนกูร้ ะบบ สารสนเทศ (Contingency Plan) และมีการซักซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รองรับปัญหาทีม่ ผี ลกระทบกับระบบสารสนเทศ และการ ด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย ขณะที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้มีการจัดท�าระบบ สารสนเทศที่สามารถให้บริการออนไลน์ครอบคลุมทั้งในส่วนของการ เรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยตั้งแต่ระบบรับสมัครนักศึกษา จวบจนส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพยัง ได้พัฒนาระบบงานให้อยู่ในรูปของ e-Workflow เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการท�างาน เช่น ระบบจองยาน พาหนะ ระบบจัดเลี้ยง จองห้องเรียน/ห้องประชุม จองโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ มีการส่งเสริมทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้จดั เก็บเอกสารในรูปของ กำรให้คะแนนควำมส�ำคัญเพือ่ รองรับ Digital Economy ปรับยุทธศาสตร์องค์กร 9 10 การเป็นผูน้ า� ตัวอย่าง เพือ่ ปรับองค์กร 9 8 6 4 ปรับกระบวนการ ท�างาน 10 2 e-Document/ e-Book อีกด้วย และล่าสุดได้มีการน�าโปรแกรม ประยุกต์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และการผลิต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพ โดยสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนแบบ สร้างสรรค์ (Creative Teaching) ด้วย Google Apps for Education และโครงการ Smart Classroom เพือ่ ช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีล�้าสมัย โดยได้พฒ ั นารูปแบบการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�าคัญด้วยเทคโนโลยี ที่เอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น มีการสนับสนุนอาจารย์ให้น�า ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) มาใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมการผลิตเอกสารและต�ารา ของอาจารย์ในรูปของ e-Pub และ e-Book นอกจากนี้ ยังมีการ ด�าเนินการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศส�าหรับนักวิจัย เพื่อเพิ่ม จ�านวนการตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการจัดท�าระบบห้องสมุดใหม่ (ALEPH) ทีม่ ฐี านข้อมูล ที่เป็นมาตรฐานสากลและสืบค้นง่ายในรูปแบบ Single Search มีระบบ D-Space เพื่อจัดการคลังเอกสารดิจิตอล ซึ่งมีความ สามารถในการจัดเก็บผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ อย่าง เป็นระบบ และยังสนับสนุนระบบส